Dlouho opomíjené koleje se dočkaly zasloužené pozornosti

Získání a realizace projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání – Univerzita 21. století (U21) – pomáhá nejen všem fakultám Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pořizovat a inovovat svoje strojní zařízení nutné pro rozvoj vědy, výuky a výzkumu, nepřímo otevřelo také možnost pomoci Správě kolejí a menz.

Do Akademického senátu UJEP dne 28. 2. 2018 předložil rektor, doc. Martin Balej, návrh, který zásadně mění zavedený systém rozdělování prostředků Fondu rozvoje investičního majetku (FRIM) UJEP pro rok 2018. Novinka návrhu se zaměřuje zejména na přípravu rezervy pro součást, která je v rámci evropských projektů znevýhodněna, tedy Správu kolejí a menz.

Každá fakulta UJEP bude díky evropským dotacím dostatečně přístrojově zabezpečena minimálně po dobu trvání projektů U21 a jejich udržitelnosti. To nám dovolilo uvažovat o rozdělování FRIM jiným způsobem, a pomoci tak našim kolejím,“ říká doc. Martin Balej.

Tomuto rozhodnému kroku dopomohla vedení UJEP také informace z MŠMT o přípravě nového programového financování (ISPROFIN) cílícího na rekonstrukci a modernizaci stávající infrastruktury vysokých škol. Zde byl samostatně vyčleněn podprogram pro koleje a menzy zaměřený na provozní úspory, modernizace a diferenciace prostor, modernizace interiérového vybavení menz či dobudování kapacit odpovídajících rozvoji příslušné vysoké školy.

Obecné nastavení tohoto programu však zahrnuje pro SKM povinnou spoluúčast ve výši 40 % uznatelných nákladů. Abychom dosáhli na modernizaci kolejí, a zajistili tak adekvátní a moderní ubytování pro studenty všech součástí, bude potřeba shromáždit prostředky na povinnou spoluúčast definovanou tímto programem,“ upozorňuje kvestor UJEP Ing. Leoš Nergl.

Obměna přídělu součástem UJEP a vytvoření rezervy účelově určené pro SKM zajišťuje potřebnou budoucí spoluúčast projektu obnovy VŠ kolejí UJEP. Rozdělení prostředků FRIM, ve výši 25 % společné části tohoto fondu, bude realizováno po dobu 4 let tak, aby byla vytvořena dostatečná rezerva pro plnění povinné spoluúčasti v ISPROFIN. Pro rok 2018 se jedná o rezervu pro SKM ve výši 6 539 141 korun.

Z FRIM UJEP v roce 2018 plánuje Správa kolejí a menz rekonstruovat prostory kolejí K1/K2, kdy půjde zejména o sanace balkonů, které vykazují prvky havarijním stavu. Dále bude zprovozněna nová elektrická požární signalizace, centrální poplachový systém s rozhlasem a další prvky požární ochrany. V neposlední řadě dojde k rozšíření stravovacího zařízení menzy v kampusu, kdy bude z „pouhé“ výdejny jídel vytvořena plnohodnotná jídelna s varnou jídel.