Před 500 lety byla vytištěna první mapa Čech

V letošním roce uplyne 500 let od vydání Klaudyánovy mapy Čech, prvního přehledného, tištěného kartografického díla, zobrazujícího Čechy spolu s pozoruhodnou obrazovou a heraldickou výzdobou.

U příležitosti osmičkového jubilea proběhne dne 16. května 2018 v prostorách Hradu v Litoměřicích slavnostní zasedání s konferencí pod názvem Mikuláš Klaudyán 1518/2018, 500 let od vydání první tištěné mapy Čech, které připomene význam této památky v interdisciplinárním kontextu.

Klaudyánova mapa podrobně ztvárňuje české království s obohacením o dobové reflexe společenských, politických a náboženských poměrů v českých zemích. Zachycuje např. česká města, rozlišená mapovými značkami na kališnická a katolická. Zajímavá je i obrazová a heraldická výzdoba umístěná v horních dvou třetinách mapového listu, která si všímá dobových nešvarů viděných očima stoupence jednoty bratrské, Mikuláše Klaudyána.

Rozsáhlou Klaudyánskou konferenci pořádají za vynikající spolupráce tři instituce: Filozofická fakulta UJEP, Historický ústav AV ČR, v. v. i., a Zeměměřičský úřad.

Významnost této události stvrzují poskytnuté záštity. Jednu z nich udělil  Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, který zároveň umožnil vzácnou památku z vlastnictví Litoměřického biskupství v den konání konference vystavit. Další záštitu poskytl litoměřický starosta Mgr. Ladislav Chlupáč, jenž umožnil konání konference na Hradě v Litoměřicích za nadstandardně vlídných podmínek. Dalšími osobnostmi, které akci zaštítily, jsou hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, rektor UJEP doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., a v neposlední řadě předsedkyně AV ČR prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.

„Odbornou záštitu přijaly významné instituce zabývající se historickou geografií a kartografií, především Česká kartografická společnost, Centrum pro historickou geografii a Mapová sbírka při PřF UK v Praze a Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i. ve Zdibech,“ připomíná prof. PhDr. Eva Semotanová, CSc., organizátorka konference a přední česká odbornice na historickou kartografii z Historického ústavu AV ČR.

 „Program konference je pojatý interdisciplinárně, zazní i referáty, které zhodnocují Klaudyánovu mapu z hlediska ikonografického či dobového historického kontextu Čech v období vlády Jagellonců. Protože se jedná o skutečně unikátní památku, chtěli jsme ji připomenout nejen odborné veřejnosti, ale přiblížit i žákům, kteří se v současné době seznamují se základy zeměpisu a možná ani neví, že je tato vzácná první mapa Čech uložena v Litoměřicích. Proto si naši studenti, budoucí učitelé, pro vybrané školní třídy z litoměřických škol připravili edukační program, který dětem mapu představí v den konání konference přímo na litoměřickém Hradě. Uvidí zde přesnou kopii mapy, se kterou budou pracovat,“ uvádí za organizátory konference doc. Michaela Hrubá, děkanka Filozofické fakulty UJEP.

Obyvatelé i návštěvníci Litoměřic budou mít unikátní možnost prohlédnout si originál mapy Mikuláše Klaudyána ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích, kde je uložen. „Klaudyánova mapa je archivní kulturní památkou a dostává se jí té nejlepší péče. Je umístěna v trezorové místnosti depozitáře společně s dalšími nejvzácnějšími archiváliemi. Prostor je maximálně zabezpečen, s možností regulovat teplotu i vlhkost, a tím vytvářet optimální podmínky pro uchování těchto památek pro další generace,“ konstatuje PhDr. Daniela Brokešová, ředitelka archivního odboru Státního oblastního archivu v Litoměřicích (SOA Litoměřice).

Archiv u příležitosti konference připravil jednodenní expozici, jejíž součástí bude originál mapy i další dokumenty související s jejím začleněním do sbírek litoměřických biskupů a uložením v SOA Litoměřice. „V prostorách archivu v Krajské ulici bude expozice návštěvníkům přístupná od 9:00 h do 11:30 h a poté od 14:00 h do 16:30 h. Vstup je bezplatný,“ doplňuje ředitelka Brokešová.

Kontakt: Mgr. Ivana Bláhová,

Web konference

Pořadatelé:

doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., děkanka

Filozofická fakulta UJEP, Pasteurova 13, 400 96 Ústí nad Labem

prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc., ředitelka

Historický ústav AV ČR, v. v. i., Prosecká 76, 190 00 Praha 9

Ing. Karel Brázdil, CSc., ředitel, Zeměměřický úřad, Pod Sídlištěm 1800/9, Praha 8