Mobilní sklářská pec na Dnech vědy a umění

V rám­ci Dnů vědy a umě­ní pořá­da­ných Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, před­sta­ví fakul­ta umě­ní a desig­nu jeden ze svých ate­li­é­rů… 16. 5. 2018 na Kostelním náměs­tí u OC Forum. 

Studenti ate­li­é­ru Sklo pod novým vede­ním MgA. Marcela Mochala před­ve­dou své prá­ce u mobil­ní sklář­ské pece. Návštěvníkům se naskyt­ne pří­le­ži­tost uvi­dět tra­dič­ní fou­ká­ní skla hor­kou tech­ni­kou pří­mo na uli­ci mimo obvyk­lé pro­stře­dí sklář­ské hutě. Studenti budou se sklář­ským mis­trem postup­ně vzo­ro­vat svých pět vybra­ných návrhů na téma skle­ně­ná váza bez minu­los­ti. Proběhne také ukáz­ka fou­ká­ní do dře­vě­ných forem a násled­né hut­ní zdo­bí­cí techniky.

Mobilní pec bude již dnes večer insta­lo­vá­na a roz­to­pe­na u OC Forum. Aby pro zít­řej­ší akci dosáh­la opti­mál­ní potřeb­né tep­lo­ty, je nut­né její postup­né natá­pě­ní. Proto bude její obslu­ha s pecí na Kostelním náměs­tí noco­vat,“ říká Michal Červenka, orga­ni­zá­tor Dnů vědy a umě­ní na UJEP.

Design váz je výstu­pem worksho­pu, kte­rý pro­bě­hl v dub­nu jako spo­leč­ná akce ate­li­é­ru Sklo a ate­li­é­ru Design kera­mi­ky v deta­šo­va­ném pra­co­viš­ti Dubí.

/16. květ­na 2018 / 10–18 h / Kostelní náměs­tí, Ústí nad Labem

FB udá­lost mobil­ní sklář­ské pece…

FB udá­lost Dny vědy a umění…

Program a podrob­né infor­ma­ce ke Dnům vědy a umě­ní UJEP…

Univerzitní fes­ti­val Dny vědy a umě­ní 2018 pro­bí­há za las­ka­vé finanč­ní pod­po­ry Ústeckého kraje.