Diplomky 18!

Star­tu­je­me 30. květ­na v Domě umě­ní. Přijď­te! Tedy, pokud chce­te vidět živé pavou­ky, obetká­va­jí­cí por­ce­lán, kni­hy z recyklo­va­ných mate­ri­á­lů nebo funkč­ní kajak z papí­ru. Magis­ter­ské a baka­lář­ské prá­ce se letos zabý­va­jí rekla­mou ve veřej­ném pro­sto­ru, spo­le­čen­sko-kul­tur­ní­mi ste­re­o­ty­py, digi­ta­li­zo­va­ným svě­tem, protka­ným soci­ál­ní­mi sítě­mi a dal­ší­mi aktu­ál­ní­mi téma­ty.
Pod­poř­te stu­den­ty pres­tiž­ní­ho FUDu a načer­pej­te svě­ží inspi­ra­ci!
A roz­hod­ně si nenech­te ujít AFTERPARTY!

Slavnostní zahájení výstav

Usku­teč­ní se ve stře­du 30. květ­na 2018 v 18 hodin v Domě umě­ní Ústí nad Labem. Výsta­vy uve­de děkan Fakul­ty umě­ní a desig­nu doc. Mgr. A. Pavel Mrkus.

Magisterské (diplomové) práce

Budou vysta­ve­ny v Domě umě­ní Ústí nad Labem a v Gale­rii Emi­la Filly do 28. červ­na 2018. Výsta­va v Gale­rii Emi­la Filly bude v den zahá­je­ní pří­stup­ná již od 17 hodin.

Bakalářské práce

Budou vysta­ve­ny v ate­li­é­rech Fakul­ty umě­ní a desig­nu do 14. červ­na 2018. V den zahá­je­ní budou pří­stup­né již od 14 do 18 hodin.

Více o akci