Prof. Jan Kopka dnes převzal jmenování emeritním profesorem UJEP

Na dneš­ním zase­dá­ní Vědec­ké rady UJEP pře­dal rek­tor, doc. RNDr. Mar­tin Balej, Ph.D., jme­no­vá­ní eme­rit­ním pro­fe­so­rem prof. Janu Kop­ko­vi. Toto čest­né ozna­če­ní „eme­rit­ní pro­fe­sor“ bylo prof. Kop­ko­vi udě­le­no na návrh Pří­ro­do­vě­dec­ké fakul­ty UJEP.

Prof. RNDr. Jan Kop­ka, CSc., bude již navždy v his­to­rii UJEP figu­ro­vat jako prv­ní zaklá­da­jí­cí rek­tor. Od roku 1990 aktiv­ně půso­bil ve Spol­ku pro zalo­že­ní uni­ver­zi­ty a jako děkan teh­dej­ší Peda­go­gic­ké fakul­ty byl jed­ním z hlav­ních auto­rů pro­jek­tu zalo­že­ní uni­ver­zi­ty. Z pozi­ce prv­ní­ho rek­to­ra UJEP zahá­jil v roce 1991 jed­nu z význam­ných kapi­tol roz­vo­je vyso­ké­ho škol­ství v Ústí nad Labem.

V odbor­né oblas­ti před­ná­šel prof. Jan Kop­ka hlav­ně alge­braic­ky zamě­ře­né dis­ci­plí­ny a dále meto­dy řeše­ní mate­ma­tic­kých úloh. V oblas­ti didak­ti­ky se zabý­val pře­de­vším pro­ble­ma­ti­kou, jak pre­zen­to­vat mate­ma­ti­ku a jak ve škol­ské mate­ma­ti­ce vyu­ží­vat heu­ris­tic­ké stra­te­gie při řeše­ní pro­blé­mů.

Před­ná­šel na uni­ver­zi­tách v Nor­sku, Švéd­sku, Ang­lii, Fran­cii, Němec­ku, Rus­ku, Pol­sku, Maďar­sku a v USA. Během své­ho půso­be­ní na UJEP pub­li­ko­val při­bliž­ně 200 člán­ků, 15 skript, 8 knih a 7 učeb­nic.

Gra­tu­lu­je­me k zís­ká­ní čest­né­ho ozna­če­ní „eme­rit­ní pro­fe­sor“!