Dnes na UJEP Jeho Magnificence x 2!

Zima v našem kraji

Jeho Mag­ni­fi­cen­ce pan rek­tor doc. RNDr. Mar­tin Balej, Ph.D., dnes na UJEP při­jal sou­čas­né­ho před­se­du kon­fe­ren­ce rek­to­rů, rek­to­ra Uni­ver­zi­ty Kar­lo­vy v Pra­ze prof. Tomá­še Zimu. Tedy, ne že by ho při­jal ke stu­diu… Oba váže­ní páno­vé spo­lu jed­na­li o důle­ži­tých věcech, což jsou v dneš­ní době hlav­ně finan­ce, ale dosta­lo se i na vědu a výzkum.

Větruše dostála svému jménu

Praž­ský rek­tor zhod­no­til během schůz­ky pozi­tiv­ně také úlo­hu, kte­rou naše uni­ver­zi­ta sehrá­vá v kra­ji nejen jako vzdě­lá­va­cí insti­tu­ce, ale i po strán­ce kul­ti­va­ce pro­stře­dí a moti­va­ce popu­la­ce. Oba rek­to­ři poobědva­li v oblí­be­né restau­ra­ci na Větru­ši, kte­rá dostá­la své­mu jmé­nu a zpes­t­ři­la jim výhled na měs­to Ústí nad Labem dra­ma­tic­ký­mi pory­vy vět­ru. Setká­ní rek­to­rů svěd­čí o chu­ti obou uni­ver­zit i nadá­le spo­lu­pra­co­vat na aktu­ál­ních téma­tech.

Tis­ko­vá zprá­va