Patent FSI UJEP rozšířen i pro Ruskou federaci

Prožíváme patentové období

Pama­tu­je­te na obdo­bí, kdy frče­ly paten­ty? Kdo neměl “popa­tent­ko­va­nou” džís­ku, jako by nebyl… Nu, a s uni­ver­zi­ta­mi je to podob­né. Kdo nemá patent, jako by nebyl. Naše fakul­ta stroj­ní­ho inže­nýr­ství má za krát­kou dobu hned dru­hý! (O před­cho­zím se dočte­te tady.)

Povlakování nanovrstvami

Jed­ná se o roz­ší­ře­ní evrop­ské­ho paten­tu na způ­sob povla­ko­vá­ní kovo­vých forem ze sli­tin typu Al – Mg a Al – Si, zejmé­na pro výro­bu pne­u­ma­tik moto­ro­vých vozi­del v auto­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu i pro úze­mí Rus­ké fede­ra­ce. Vyná­lez umož­ňu­je vytvo­ře­ní povla­ku na kovo­vých for­mách na bázi hli­ní­ku s cílem dosa­že­ní vět­ší­ho počtu výrob­ních cyk­lů mezi jed­not­li­vý­mi ope­ra­ce­mi čiš­tě­ní v tech­no­lo­gii výro­by pne­u­ma­tik.
Jak vid­no na obráz­ku výše, na džís­ku to není, ale gra­tu­la­ce FSI UJEP je, mys­lí­me, na mís­tě!

Tis­ko­vá zprá­va