Ústí má díky PF UJEP filmový festival

KVIFF je mrtev, ať žije ULIFF!!!

Anthony Laue z kated­ry ang­lis­ti­ky PF UJEP a jeho stu­den­ti uspo­řá­da­li již 6. roč­ník fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Short Students’ Film Contest. Promítaly se krát­ko­me­tráž­ní stu­dent­ské fil­my. Soutěže se letos zúčast­ni­li i stu­den­ti z Technické uni­ver­zi­ty v Chemnitz a ústeč­tí gym­na­zis­té. Věhlas Karlových Varů sice ješ­tě nemá­me, ale kdo ví. Letos jsme popr­vé mezi­ná­rod­ní a za pár let se tře­ba z Ústí sta­ne fes­ti­va­lo­vé měs­to s Banderasem či DiCapriem na kaž­dém rohu.

O letoš­ních vítě­zech si pře­čtě­te v tis­ko­vé zprá­vě.