Ústí má díky PF UJEP filmový festival

KVIFF je mrtev, ať žije ULIFF!!!

Antho­ny Laue z kated­ry ang­lis­ti­ky PF UJEP a jeho stu­den­ti uspo­řá­da­li již 6. roč­ník fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Short Stu­dents’ Film Con­test. Pro­mí­ta­ly se krát­ko­me­tráž­ní stu­dent­ské fil­my. Sou­tě­že se letos zúčast­ni­li i stu­den­ti z Tech­nic­ké uni­ver­zi­ty v Chem­ni­tz a ústeč­tí gym­na­zis­té. Věhlas Kar­lo­vých Varů sice ješ­tě nemá­me, ale kdo ví. Letos jsme popr­vé mezi­ná­rod­ní a za pár let se tře­ba z Ústí sta­ne fes­ti­va­lo­vé měs­to s Ban­de­ra­sem či DiCa­pri­em na kaž­dém rohu.

O letoš­ních vítě­zech si pře­čtě­te v tis­ko­vé zprá­vě.