Konference na FŽP UJEP

Studenti sobě

Kon­fe­ren­ce dok­to­ran­dů envi­ron­men­tál­ní ana­ly­tic­ké che­mie, kte­rá dne 4. 6. 2018 pro­běh­la na Fakul­tě život­ní­ho pro­stře­dí UJEP, byla od A do Z v režii stu­den­tů. Do akce se zapo­ji­li i kole­go­vé z PF UJEP a FSI UJEP, čímž vzni­kl živý inter­fa­kult­ní a inter­dis­ci­pli­nár­ní pře­sah.

Témata budoucnosti

Kon­fe­ren­ce byla sou­těž­ní a o ceny v podo­bě finanč­ní odmě­ny se bojo­va­lo v ang­lic­kém jazy­ce. V pre­zen­ta­cích, samo­zřej­mě, nechy­bě­lo naše oblí­be­né nano, ale zají­ma­vých témat, vyu­ži­tel­ných v sou­čas­né a budou­cí envi­ron­men­tál­ní pra­xi, byla před­ne­se­na celá řada. Více se o akci dočte­te v naší tis­ko­vé zprá­vě.