Přehlídka klauzurních prací na FUDu

Letní sklizeň 18 →

Studenti všech 16 ate­li­é­rů FUD UJEP před­sta­ví své prá­ce během tra­dič­ní­ho zakon­če­ní let­ní­ho semest­ru. Od čtvrt­ka 21. 6. do sobo­ty 23. 6. 2018 bude mož­né navští­vit jed­not­li­vé ate­li­é­ry a podí­vat se, čím se kaž­dý z nich aktu­ál­ně zabývá.

Diverzita v umění

FUD je, jak zná­mo, roz­ma­ni­té pro­stře­dí. A roz­ma­ni­tost, jak zná­mo, všem sys­té­mům obec­ně vel­mi pro­spí­vá. Těšte se pro­to na zají­ma­vé pro­jek­ty v širo­kém rozpě­tí od knof­lí­ku, přes pla­ká­ty a pro­duk­to­vý design až po vel­ko­le­pé vize inte­ri­é­ro­vých úprav stře­kov­ské­ho sila. Nebude chy­bět ani tro­cha zdra­vé­ho nar­ci­sis­mu a před­sta­ve­na bude i naše srd­cov­ka – vázy, kte­ré vznik­ly v mobil­ní sklář­ské peci během Dnů vědy a umě­ní.

Každopádně přijď­te, ve všed­ní dny od 10 do 18 hodin, v sobo­tu pak od 12 do 18 hodin. Více se dočte­te tady.