Konečně do toho kopnem!

Smlouva na výstavbu CPTO podepsána!

Pan rek­tor Balej pode­psal vče­ra smlou­vu na výstav­bu Cen­t­ra pří­ro­do­věd­ných a tech­nic­kých oborů. Pouš­tí­me se tak do his­to­ric­ky nej­vět­ší stav­by pří­mo v Kam­pu­su UJEP. Kost­ky jsou vrže­ny, přil­by roz­dá­ny a pra­cov­ní­kům rek­to­rá­tu se za pár dní pod okny roz­je­de vel­ko­le­pá mul­ti­me­di­ál­ní show, plná těž­ké tech­ni­ky, lid­ské píle, pra­chu a potu. Někte­ří z nás se dokon­ce sna­ží vyhan­dlo­vat se šťast­něj­ší­mi kole­gy kan­ce­lá­ře s výhle­dem na mís­to dění, jiní mají nao­pak oba­vy o mís­ta na par­ko­vá­ní a poklid­ný výhled na Větruši.⊂Θ⇓Θ⊃

Přírodovědecká fakulta komplet v novém

Kdo má z výstav­by CPTO zaru­če­ně radost, jsou zaměst­nan­ci a stu­den­ti PřF UJEP a čás­teč­ně také FŽP UJEP, jimž nová, moder­ní budo­va poskyt­ne mož­nost roz­vo­je v oblas­ti vědy a výzku­mu. Čer­s­tvě zvo­le­né­mu děka­no­vi pří­ro­do­vě­dec­ké fakul­ty, doc. Vara­dy­mu, tak hned od začát­ku funkč­ní­ho obdo­bí při­bu­de spous­ta rados­ti, ale i sta­ros­tí. Drží­me pal­ce a sli­bu­je­me, že vás o prů­bě­hu napí­na­vé­ho pro­jek­tu bude­me pra­vi­del­ně infor­mo­vat!