Univerzita severu začíná včelařit

Drsný sever brzy zjihne medem.

Ano. Jsme uni­ver­zi­ta seve­ru. Život je tu drs­ný, zato oprav­do­vý. Milu­je­me tohle mís­to. Za Sude­ty dýchá­me a sve­ře­pě peču­je­me o zárod­ky pozi­tiv­ních změn, pro­to­že v nich vidí­me obrov­ský poten­ci­ál. Víme, že tenhle kraj má budouc­nost. Že je tu jaká­si “díra v Mat­ri­xu”, pro­stor pro ino­va­ce, nové myš­len­ky a meto­dy, pro impro­vi­za­ci, pro evo­lu­ci. A záro­veň máme někdy ze všech těch výzev, kte­ré nám náš kraj před­klá­dá, hoř­ko v ústech. Nu, a teď si to všech­no pěk­ně osla­dí­me vlast­ním medem!

Make honey, not war!

Na pozem­cích UJEP v ústec­kém Vaňo­vě bylo dnes insta­lo­vá­no cel­kem 15 vče­lích úlů, a to pod odbor­ným vede­ním Augusti­na Uvá­či­ka, uči­te­le vče­lař­ství a uzná­va­né­ho odbor­ní­ka, kte­rý dohlí­žel na roz­jezd vče­lí­nů i na stře­chách Čes­ké filhar­mo­nie, Praž­ské­ho arci­bis­kup­ství, Hote­lu Hil­ton Old Town, Hote­lu Inter­Con­ti­ne­tal Pra­gue a dal­ších insti­tu­cí. Jak vid­no, měst­ským vče­la­ře­ním nijak nevy­bo­ču­je­me, nao­pak se řadí­me po bok svě­to­vých insti­tu­cí, kte­ré si uvě­do­mu­jí jeho pří­nos.

Vče­ly UJEP pochá­zí z mír­né­ho, nero­ji­vé­ho, pro měst­ské pro­stře­dí ide­ál­ní­ho ple­me­ne Sin­ger F1 a celá uni­ver­zi­ta se již nyní těší na prv­ní výnos na jaře 2019. Pokud vše půjde dob­ře, oče­ká­vá­me něco přes 400 kg medu. Co s ním bude­me dělat? Bude­me na něj chy­tat nové stu­den­ty! Pro­to­že, jak zná­mo, kdo jed­nou sed­ne UJEP na lep, ten se už neod­le­pí, zůstá­vá a žije dob­ro­druž­ný pří­běh seve­ru spo­lu s námi!