UJEP má novou profesorku

Historička Michaela Hrubá →

Mezi 53 jme­no­va­ný­mi pro­fe­so­ry a pro­fe­sor­ka­mi byla vče­ra v praž­ském Karo­li­nu i prof. PhDr. Micha­e­la Hru­bá, Ph.D., děkan­ka naší filo­zo­fic­ké fakul­ty. Micha­e­la Hru­bá se sta­la pro­fe­sor­kou v obo­ru Čes­ké a čes­ko­slo­ven­ské ději­ny.

Zajeďte na výstavu do Děčína

Paní pro­fe­sor­ka se zabý­vá zejmé­na ději­na­mi pozd­ní­ho stře­do­vě­ku a rané­ho novo­vě­ku. Důle­ži­tým téma­tem je pro ni při­tom kaž­do­den­nost. To člo­vě­ka hned napad­ne, jaké to asi je, být kaž­dý den pro­fe­sor­kou. Budit se s tako­vým titu­lem, pro­fe­sor­sky usr­ká­vat ran­ní kávu a po pro­fe­sor­sku uku­so­vat toast s jaho­do­vou mar­me­lá­dou… Paní pro­fe­sor­ce gra­tu­lu­je­me a jsme pyš­ní na to, že je sou­čás­tí UJEP. Všem, kdo chtě­jí vidět její prá­ci, dopo­ru­ču­je­me výsta­vu SOLA FIDE / POUHOU VÍROU, kte­rá prá­vě pro­bí­há na zám­ku v Děčí­ně a na kte­ré spo­lu­pra­co­va­la s prof. Janem Roy­tem.