Café Nobel o tom, jak si objevit raka

Pražský zoolog ve čtvrtek v 18:00 hostem v teplickém planetáriu→

My na UJEP jsme zvyklí, že se obje­vu­jí věci, o kte­rých se dopře­du neví, že je obje­ví­te. To v Pra­ze jsou dál! Když už jedou někam něco obje­vit, sta­no­ví si pro jis­to­tu dopře­du, co by to mělo být. Na čer­ven­co­vé Café Nobel do tep­lic­ké­ho pla­ne­tária o tom ten­to čtvr­tek při­je­de refe­ro­vat zoo­log Jiří Pato­ka z Čes­ké země­děl­ské uni­ver­zi­ty.

Cesta za oceán

Sku­pi­na čes­kých pří­ro­do­věd­ců se před rokem vyda­la na expe­di­ci na Novou Gui­neu. Cíl mise, obje­vit prv­ní­ho jes­kyn­ní­ho raka na již­ní polo­kou­li, spl­ni­li bada­te­lé do pun­tí­ku přes­ně. Poda­ři­lo se jim obje­vit nový druh raka nažlout­lé bar­vy, kte­rý důvtip­ně pojme­no­va­li Che­rax ache­ron­tis. Což v pře­kla­du zna­me­ná rak nažlout­lý. Je to tako­vý 14 cm chudá­ček se zakr­ně­lý­ma očka­ma, ale Pra­žá­ci jsou na něj evi­dent­ně pyš­ní, když s tím jedou až k nám #nase­ver!

Tak se jim na to ve čtvr­tek jdě­te podí­vat, ať mají radost!

A, teď tedy ve vší váž­nos­ti a bez závis­ti­vé­ho ost­nu, Pra­žá­kům bla­ho­pře­je­me k význam­né­mu obje­vu!