Příměstské tábory UJEP

Pedagogická fakulta ulevuje přes léto pracujícím rodičům

Pořá­dá­ním pří­měst­ských tábo­rů se stu­den­ti obo­ru Uči­tel­ství pod vede­ním kva­li­fi­ko­va­ných men­to­rů dosta­nou k prak­tic­ké prá­ci s dět­mi a rodi­če-zaměst­nan­ci se mohou spo­leh­nout, že je o jejich potom­ky dob­ře posta­rá­no i o let­ních prázd­ni­nách, kdy jsou mno­hé škol­ky zavře­né. Díky spo­leč­né­mu úsi­lí stu­den­tů a peda­go­gů PF UJEP a pří­spěv­ku fir­my Adler si tak pěk­ně v tichos­ti vycho­vá­vá­me celou gene­ra­ci budou­cích ucha­ze­čů.

PF UJEP je naše Adamovo žebro

Pamět­ní­ci vědí, že, tak jako byla žena stvo­ře­na z Ada­mo­va žeb­ra, vznik­la vlast­ně celá uni­ver­zi­ta seve­ru z Peda­go­gic­ké fakul­ty (což nazna­ču­je i samot­né logo UJEP, přes­to­že do cel­ko­vé­ho počtu 12 nám ješ­tě 4 fakul­ty schá­zí). Je tedy pří­znač­né, že se PF UJEP tak­to nená­pad­ně i nadá­le peč­li­vě sta­rá o PR ústec­ké uni­ver­zi­ty pro ty nejmlad­ší a zajiš­ťu­je budou­cí pří­sun čer­s­tvých moz­ků pro vědu a výzkum.

Moc jim za to děku­je­me a dou­fá­me, že příští rok do toho půjdou zno­vu!