Jednotný vizuální styl UJEP

Propagace Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem jako moderní vzdělávací instituce se všemi aspekty jednotné a kvalitní komunikace vně i uvnitř je považována za stěžejní záležitost strategického působení univerzity na poli vysokoškolského vzdělávání.

V roce 2008 byl Ondřejem Pazderou vytvořen návrh loga univerzity, šablony užití jednotného vizuálního stylu a Průvodce jednotným vizuálním stylem UJEP.

Průvodce JVS

 

Logotyp UJEP je složen z grafického symbolu barevných pruhů symbolizujících jednotlivé součásti univerzity a slovního označení oficiálního názvu univerzity. Logotyp je moderní, jednoduchý, snadno zapamatovatelný a čitelný.

Základní zásady grafické podoby nového loga univerzity a jejích fakult, písma, jeho barevnosti a užití v různých prvcích vizuální komunikace, ať již vně či uvnitř UJEP, stanovuje výše přiložený Průvodce jednotným vizuálním stylem.