Jednotný vizuální styl UJEP

Pro­pa­ga­ce Uni­ver­zi­ty J. E. Pur­ky­ně v Ústí nad Labem jako moder­ní vzdě­lá­va­cí insti­tu­ce se vše­mi aspek­ty jed­not­né a kva­lit­ní komu­ni­ka­ce vně i uvnitř je pova­žo­vá­na za stě­žej­ní zále­ži­tost stra­te­gic­ké­ho půso­be­ní uni­ver­zi­ty na poli vyso­ko­škol­ské­ho vzdě­lá­vá­ní.

V roce 2008 byl Ondře­jem Pazde­rou vytvo­řen návrh loga uni­ver­zi­ty, šab­lo­ny uži­tí jed­not­né­ho vizu­ál­ní­ho sty­lu a Prů­vod­ce jed­not­ným vizu­ál­ním sty­lem UJEP.

Prů­vod­ce JVS

Logo­typ UJEP je slo­žen z gra­fic­ké­ho sym­bo­lu barev­ných pru­hů sym­bo­li­zu­jí­cích jed­not­li­vé sou­čás­ti uni­ver­zi­ty a slov­ní­ho ozna­če­ní ofi­ci­ál­ní­ho názvu uni­ver­zi­ty. Logo­typ je moder­ní, jed­no­du­chý, snad­no zapa­ma­to­va­tel­ný a čitel­ný.

Základ­ní zása­dy gra­fic­ké podo­by nové­ho loga uni­ver­zi­ty a jejích fakult, písma, jeho barev­nos­ti a uži­tí v růz­ných prv­cích vizu­ál­ní komu­ni­ka­ce, ať již vně či uvnitř UJEP, sta­no­vu­je výše při­lo­že­ný Prů­vod­ce jed­not­ným vizu­ál­ním sty­lem.