Café Nobel s Malinovským o Grónsku

Přijďte ve čtvrtek 16. 9. v 18:00 do teplického Planetária!

Hudeb­ník, pře­kla­da­tel a vyso­ko­škol­ský uči­tel Vít Mali­nov­ský při­je­de z Pra­hy a řek­ne vám všech­no, co ví, o nej­vět­ším ost­ro­vě svě­ta. Bude spous­ta foto­gra­fií a řeči se pove­dou jak o geo­lo­gii a geo­gra­fii ost­ro­va, tak i o lidech, kte­ří jej obje­vi­li, žili tu a žijí dodnes.

Auto­ra před­náš­ky, kte­rý Bílý kon­ti­nent sám něko­li­krát navští­vil, asi netře­ba před­sta­vo­vat, ale pokud bys­te náho­dou tápa­li, tak vzpo­meň­te na hvězdy čes­ké­ho hudeb­ní­ho nebe, jako jsou Blu­e­sber­ry, Ivan Hlas, Roman Holý, Matěj Rup­pert, Moni­ka Nače­va, Bára Basi­ko­vá, s nimiž spo­lu­pra­co­val či na kape­lu Hud­ba Pra­ha, ve kte­ré půso­bil. A jen tak mimo­cho­dem si ješ­tě vyu­ču­je na ČVUT v Pra­ze. A také pře­lo­žil pár kní­žek, kte­ré vám nej­spíš leží v knihov­ně, jako Acid Hou­se nebo Svi­ňák od Irwi­na Wel­she…

Kou­ká­te, co? Tak přijď­te.