Ceny Jaroslava Golla pro studenty FF UJEP

První cenu chlumecké literární ceny získala “naše” Bc. Tereza Vorálková

Její odbor­ná prá­ce Erbov­ní­ci aneb “uro­ze­ní” obča­né, za kte­rou začát­kem září v Chlum­ci nad Cid­li­nou oce­ně­ní pro lite­ra­tu­ru fak­tu zís­ka­la, je výji­meč­ná také tím, že je na odbor­ný text neob­vykle čti­vá a má tudíž šan­ci oslo­vit a při­táh­nout ke stu­diu his­to­rie širo­kou veřej­nost.

V sou­tě­ži záro­veň uspě­li i dal­ší dva stu­den­ti FF UJEP, a to Mgr. Mar­ké­ta Jir­ma­no­vá-Polá­ko­vá a Mgr. Lukáš Slá­ma. Oba za své prá­ce na téma­ta z čes­ké his­to­rie zís­ka­li čest­né uzná­ní. S tro­chou nad­sáz­ky se tedy dá říci, že naši his­to­ri­ci dopad­li u Chlum­ce roz­hod­ně lépe, než sed­lá­ci

Oce­ně­ným stu­den­tům pogra­tu­lo­va­la a za repre­zen­ta­ci fakul­ty a celé uni­ver­zi­ty podě­ko­va­la děkan­ka FF UJEP, prof. Micha­e­la Hru­bá.

Jestli­že jsme ve vás vzbu­di­li zvě­da­vost a rádi bys­te si tyhle slav­né prá­ce našich stu­den­tů pře­čet­li, pak číhej­te na vydá­ní příští revue Přís­ně taj­né, kde všech­ny tři tex­ty vyjdou.