Člověk a pískovec

Nová kniha PhDr. Kamila Podroužka, Ph.D.

Když žije­te v kra­ji­ně, kde neu­jde­te krok, abys­te neza­kop­li o Tiské ská­ly či Labské pís­kov­ce, nemů­že se vlast­ně vaše kni­ha ani jme­no­vat jinak. Kamil Pod­rou­žek se his­to­rii pís­kov­ce věnu­je v rám­ci své­ho půso­be­ní v Cen­t­ru pro doku­men­ta­ci a digi­ta­li­za­ci kul­tur­ní­ho dědic­tví, což je i přes ten odra­zu­jí­cí název cel­kem zají­ma­vé oddě­le­ní. Mož­ná bys­te to v rám­ci filo­zo­fic­ké fakul­ty neče­ka­li, ale odbor­ní­ci, kte­ří tu půso­bí, býva­jí osmahnu­tí slun­cem a ošle­ha­ní větrem, pro­to­že pod­stat­nou část své pra­cov­ní doby trá­ví ve skal­ních prů­r­vách, stře­do­vě­kých skle­pe­ních a hrad­ních roz­va­li­nách. A když zrov­na nevi­sí někde z lana, pra­cu­jí ve své “labo­ra­to­ři” na FF UJEP se špič­ko­vým tech­nic­kým vyba­ve­ním, kte­ré jim kaž­dý nor­mál­ní památ­kář­ský smr­tel­ník může jen závi­dět.

Tolik krát­ké zamyš­le­ní pro ty, kte­ří letos nad při­hláš­ka­mi na VŠ váha­jí nad tím, jak se tako­vý vystu­do­va­ný his­to­rik může zají­ma­vě pro­fes­ně uplat­nit…

Kni­hu lze od vče­rejš­ka zakou­pit v uni­ver­zit­ním knih­ku­pec­tví v kam­pu­su UJEP a vy se mís­to dal­ší­ho čte­ní radě­ji podí­vej­te, kde všu­de se při stu­diu v Čes­kém Švý­car­sku dá lézt na pís­kov­ce!