1 den pro vaše sny!

23. října se koná třetí ročník Festupu.

A sice na Peda­go­gic­ké fakul­tě UJEP, pod zášti­tou pana rek­to­ra Bale­je a v režii Ino­vač­ní­ho cen­t­ra Ústec­ké­ho kra­je. Fes­ti­val pomá­há stu­den­tům naší uni­ver­zi­ty, ale i začí­na­jí­cím pod­ni­ka­te­lům z celé­ho regi­o­nu roz­pra­co­vat své nápa­dy a uplá­cat z pěny pod­ni­ka­tel­ských snů pev­ný a kon­ku­ren­ce­schop­ný pod­ni­ka­tel­ský záměr.

Jak na to, abyste nic neprošvihli? Tady je manuál.

Celé to začí­ná ve 14:00. Dora­zí­te na mís­to, u Mir­ka ve stán­ku na Pajdě si dáte sweet city kávu a pro­jde­te se kolem vysta­ve­ných expo­ná­tů. Těmi nebu­dou jen růz­né ino­va­tiv­ní hrač­ky a lahůd­ky, ale i samot­ní lidé, kte­ří je stvo­ři­li. Pro­to­že přes­ně o tom Festup je. Uká­zat vám tvá­ře těch, kdo tyhle novin­ky tvo­ří. Abys­te zjis­ti­li, že se od vás nijak neli­ší, a že tady příští rok klid­ně může­te stát i vy sami.

Pitchujte na Myia a vyhrajte iPhone 6s

Pokud máte něja­ký pod­ni­ka­tel­ský nápad, i když tře­ba jen ve sta­vu embrya, kou­kej­te se zare­gis­tro­vat v apli­ka­ci Myia. Pak sta­čí nápad struč­ně popsat, obe­jít stán­ky (10 bodů), co nej­víc účast­ní­ků (1 bod), neza­po­me­nout na Čes­kou spo­ři­tel­nu a nasbí­rat nej­vět­ší počet bodů. Pokud se vám to poda­ří, čeka­jí na vás cel­kem pěk­né výhry (iPho­ne 6s, slu­chát­ka Beats a rep­rák od JBL).

Inspirujte se neúspěchy úspěšných

Ve 14:30 jdou v rám­ci Success/FuckUp sto­ries s kůží na trh prv­ní úspěš­ní pod­ni­ka­te­lé. Budou se jeden po dru­hém (s hodi­no­vou pře­stáv­kou) až do šes­ti večer samo­zřej­mě tro­chu vyta­ho­vat, ale to si klid­ně zacpě­te uši a zpo­zor­ně­te až v oka­mži­ku, kdy začnou doja­tě fňu­kat a svě­řo­vat se i se škobrt­nu­tí­mi, kte­rá ces­tou k úspě­chu nemi­nou niko­ho. Uvi­dí­te, že vás to ve vašich pod­ni­ka­tel­ských sna­hách pořád­ně nakop­ne! Tím spíš, že mezi osob­nost­mi, kte­ré do Ústí letos při­je­dou, jsou tře­ba reži­sér One Man Show Mar­kus Krug, CEO Dáme Jíd­lo Jan Matě­jů či mar­ke­tingo­vá mana­žer­ka Goo­glu, kte­rá bude mlu­vit i o tom, jak s Goo­glem vyrůst. Bez zaulej­vá­ní.

Nechte si vygenerovat nápad.

Ovšem jen pokud jste už regis­tro­va­ní, pro­to­že tenhle workshop, ve kte­rém vám zku­še­ní machři pora­dí jak svůj pod­ni­ka­tel­ský nápad vyci­ze­lo­vat tak, aby šla­pal, je už plně obsa­ze­ný. Tak­že nic, dál.

StartUpové Rande

Zami­lu­j­te se! Do pro­jek­tu či do toho, kdo ho dělá, to je jed­no. Najdě­te si pro svůj pro­jekt bri­gád­ní­ky nebo nao­pak v někte­rém z míst­ních startu­pů zakot­vě­te jako his­to­ric­ky prv­ní zaměst­na­nec. Zkrát­ka se spá­ruj­te! Tahle sran­da se koná pou­hou hodin­ku a půl, od 16:30 do 18:00 a slou­ží výhrad­ně k sezná­me­ní. Tak ji nepro­švih­ně­te.

Ugrilujte si svého StartUpera

Nevy­hrá­li jste ani jed­nu z cen? Slav­ní vás nein­spi­ro­va­li? S nikým jste se nese­zná­mi­li a při­pa­dá­te si v tom davu ino­va­tiv­ců neú­spěš­ní a opuš­tě­ní? Přijď­te si od 19:00 zchla­dit žáhu do 50baru a zkri­ti­zo­vat pre­zen­tu­jí­cím odváž­liv­cům jejich nápa­dy na pod­ni­ká­ní. Pořád­ně se do nich opře­te, dště­te oheň a síru, posmí­vej­te se a dlou­bej­te je pěk­ně do sla­bých míst. K tomu vše­mu ješ­tě může­te uku­so­vat sku­teč­né gri­lo­va­né bur­g­ry a prs­kat na ty chudá­ky dro­beč­ky! A nebo… nebo si na pódi­um stoup­ně­te sami a zkus­te při­hlí­že­jí­cí dav zaujmout něčím, co vám už něja­kou dobu leží v hla­vě. Nemá­te co ztra­tit. A mož­ná dokon­ce ode­jde­te s poci­tem, že pod­ni­kat může­te i vy!