Kličkování v pyramidovém poli — další zásah!

Pedagog a geodet z FŽP UJEP účastníkem další úspěšné archeologické sezony v Egyptě.

Ing. Vla­di­mír Brů­na vyjel pod hla­vič­kou Čes­ké­ho egyp­to­lo­gic­ké­ho ústa­vu do zná­mé krá­lov­ské nekro­po­le, Abú­sí­ru, i letos. Začát­kem říj­na nám odtam­tud při­ve­zl zprá­vy o dal­ším uni­kát­ním obje­vu. Ten­to­krát se jed­ná o hrob­ku význam­né­ho úřed­ní­ka z doby vlá­dy páté dynastie ozna­čo­va­né někdy také jako slu­neč­ní. Kaires, jak se řeče­ný úřed­ník jme­no­val, byl zřej­mě cel­kem šaj­ba, pro­to­že mu po smr­ti posta­vi­li hrob­ku rov­nou upro­střed pyra­mi­do­vé­ho pole, kam se běž­ně dosta­li jen pří­sluš­ní­ci krá­lov­ské rodi­ny. Jaký vztah měl k teh­dej­ší­mu fara­o­no­vi? Co všech­no na něj věděl, když jed­ním z jeho titu­lů bylo “Hlav­ní dozor­ce zále­ži­tos­tí krá­le”, a jaké čin­nos­ti kon­krét­ně vyko­ná­val? To zatím přes­ně neví­me. Co ale víme, je, jaké kon­krét­ní čin­nos­ti vyko­ná­vá v Egyp­tě Vlá­ďa.

V Egyptě je to na draka

Vla­di­mír Brů­na je čle­nem týmu čes­kých arche­o­lo­gů v Egyp­tě již od roku 2001. Jeho spe­ci­a­li­tou je zejmé­na doku­men­ta­ce výzku­mu, lase­ro­vé ske­no­vá­ní, foto­gra­fo­vá­ní a vytvá­ře­ní 3D mode­lů. K tomu má ale pod pal­cem spous­tu dal­ších čin­nos­tí. Sta­rá se napří­klad o terén­ní vozy, kte­rý­mi čes­ká výpra­va v pouš­ti jez­dí. Kole­gům egyp­to­lo­gům občas dělá ajťá­ka, je hlav­ním správ­cem pokla­du (rozu­měj sta­rá se o vyúčto­vá­ní výprav). A kro­mě toho má na sta­ros­ti draka. Ne, že by s ním musel bojo­vat o prin­cez­nu, geo­de­ti pře­ce pohád­kám nevě­ří. On vám ho, toho draka, pou­ží­vá na foce­ní.  Vyko­pá­vek. Proč že si, pros­tě a jed­no­du­še, v dneš­ní době nekou­pí dro­na? Inu, pro­to, že v Egyp­tě je to s dro­ny tro­chu slo­ži­té. Bez­peč­nost, taj­nos­ti, atd. Zkrát­ka, na dro­na to není. Je to na draka. A Vlá­ďa to s ním umí váž­ně dob­ře.

Gra­tu­lu­je­me Vlá­ďo­vi i čes­kým egyp­to­lo­gům k dal­ší­mu význam­né­mu úspě­chu a jde­me na Stří­žák co? Pouš­tět draka!