Pojďte studovat životní prostředí.

Týden s FŽP UJEP v Hraničáři.

Kole­go­vé z fakul­ty život­ní­ho pro­stře­dí na to jdou chytře. Když chtě­jí zís­kat vaši pozor­nost, pozvou vás nejdřív do kina. Při­čemž zaří­dí, abys­te se v tom kině cíti­li jako v lese! Jak to udě­la­jí? V úte­rý 30. 10. si s vámi, ale také se zástup­ci stát­ních i nevlád­ních orga­ni­za­cí, budou poví­dat o tom, jak by naše lesy měly vypa­dat. Ve stře­du 31. 10. budou pro­mí­tat výběr z toho nej­lep­ší­ho, co dneš­ní arbo­ris­tic­ká kine­ma­to­gra­fie nabí­zí. Ve čtvr­tek, 1. lis­to­pa­du, už pozvou zájem­ce o stu­di­um pří­mo k sobě na fakul­tu v rám­ci pro­jek­tu Co dál.

Péče letí

V nedě­li, 4. 11. potom budou kole­go­vé z FŽP UJEP půso­bit  dokon­ce na tu nejmlad­ší a nej­zra­ni­tel­něj­ší gene­ra­ci, a to opět v Hra­ni­čá­ři, kde se jim budou pro­mí­tá­ním rodin­né­ho fil­mu “Pří­běh lesa” a hra­vou výtvar­nou díl­nou sna­žit vsu­ge­ro­vat, že život­ní pro­stře­dí je něco nad­mí­ru důle­ži­té­ho a péče o něj je obo­rem budouc­nos­ti…

Počkat. Ale on to je obor budouc­nos­ti. Nebo spíš pří­tom­nos­ti. Stej­ně jako ostat­ní obo­ry, v nichž jde o péči, jed­no, jest­li ve vzta­hu k lid­ské­mu zdra­ví nebo k pří­ro­dě. Tako­vá ergo­te­ra­pie nebo fyzi­o­te­ra­pie a stej­ně tak i eko­lo­gie a ochra­na pro­stře­dí, jsou obo­ry, kte­ré se, dou­fej­me, v blíz­ké budouc­nos­ti posta­ra­jí o nápra­vu škod, jež jsme svým pří­liš málo peču­jí­cím, pří­liš málo šetr­ným a udr­ži­tel­ným způ­so­bem živo­ta, lid­ské­mu zdra­ví a pří­ro­dě způ­so­bi­li.

Tak ahoj v lese!