Novým rektorem UJEP bude Martin Balej

Máme velkou radost a gratulujeme

Na dal­ší čtyř­le­té obdo­bí byl 31. 10. 2018 zvo­len sou­čas­ný rek­tor doc. RNDr. Mar­tin Balej, Ph.D. Ve vol­bě neměl pro­tiv­ní­ka. Jeho jmé­no se na kan­di­dát­ní lis­ti­ně sesta­ve­né Voleb­ní komi­sí pro vol­bu kan­di­dá­ta na jme­no­vá­ní rek­to­rem zopa­ko­va­lo cel­kem jede­náct­krát. Pře­váž­ně ho navr­ho­va­li děka­ni či pro­dě­ka­ni fakult a vědeč­tí pra­cov­ní­ci uni­ver­zi­ty.

Na zákla­dě jme­no­vá­ní pre­zi­den­tem ČR začne panu rek­to­ro­vi nový man­dát 18. 3. 2019.

Co má náš rek­tor v plá­nu? Zajis­tit, aby uni­ver­zi­ta seve­ru měla ješ­tě kva­lit­něj­ší výstu­py, než dosud. Chce jít zejmé­na ces­tou sdí­le­ní infrastruk­tu­ry a lid­ské­ho poten­ci­á­lu, inves­tic do lidí, vyš­ší míry inter­na­ci­o­na­li­za­ce a féro­vé­ho per­so­nál­ní­ho manage­men­tu.

Pro nás to zna­me­ná, že si může­me v kli­du zase sed­nout ke sto­lu a pra­co­vat na roz­dě­la­ných pro­jek­tech. Moc si cení­me toho, že na sebe pan rek­tor bere odpo­věd­nost za vývoj uni­ver­zi­ty v dal­ších 4 letech, a to v době, kdy jsou ve hře důle­ži­té roz­vo­jo­vé kro­ky.

Gra­tu­lu­je­me ke zvo­le­ní a pře­je­me mno­ho úspě­chů ve vede­ní insti­tu­ce, kte­rá posou­vá sever ČR smě­rem k vět­ší vzdě­la­nos­ti a kon­ku­ren­ce­schop­nos­ti.