PF 2019

Všem spo­lu­ob­ča­nům, spo­lu­pra­cov­ní­kům, našim stu­den­tům a přá­te­lům uni­ver­zi­ty do nové­ho roku 2019 ze srd­ce pře­ji pev­né zdra­ví, pod­nět­ná setká­ní, dob­rá roz­hod­nu­tí, odva­hu… a ces­ty plné obje­vů a pří­le­ži­tos­tí ke zmoudře­ní.

Mar­tin Balej, rek­tor