Excelentní evropský výzkum na FSE UJEP: financování infrastruktury

Další žena z FSE UJEP = další projekt Horizon 2020.

Dr. Eliš­ka Vej­chod­skáfakul­ty soci­ál­ně eko­no­mic­ké a její kole­go­vé se účast­ní pro­jek­tu COST Acti­on „Pub­lic value cap­tu­re of incre­a­sing pro­per­ty valu­es“. UJEP se tak ve spo­leč­nos­ti zástup­ců z více než 30 zemí Evro­py stá­vá sou­čás­tí výzku­mu, z něhož vzejde mno­ho zají­ma­vých dat a pod­ně­tů k efek­tiv­něj­ší­mu a ino­va­tiv­něj­ší­mu finan­co­vá­ní veřej­né infrastruk­tu­ry.

Kro­mě výše zmí­ně­né­ho pro­jek­tu se FSE UJEP již něja­kou dobu účast­ní dal­ší akti­vi­ty COST Acti­on, a to Natu­ral Flo­od Reten­ti­on on Pri­va­te Land (LAND4FLOOD). Jeho před­mě­tem je rea­li­za­ce pří­ro­dě blíz­kých retenč­ních opat­ře­ní v úze­mí, kte­ré je „zatí­že­no“ kom­pli­ko­va­ný­mi majet­ko­vý­mi vzta­hy a kom­pe­ten­ce­mi mno­ha orgá­nů veřej­né sprá­vy. Zde zastá­vá FSE UJEP kro­mě vědec­ké prá­ce i pozi­ci koor­di­ná­to­ra celé­ho pro­jek­tu – pro­jekt vede doc. Len­ka Sla­ví­ko­vá.

Na prv­ní pohled se sice může zdát, že se tady u nás na seve­ru zuby neh­ty drží­me klišé o sil­né, dře­vo­ru­bec­ky muž­né vědě, nicmé­ně věz­te, že nad­še­ně fan­dí­me i ženám věd­ky­ním. U nás na UJEP totiž význam­ným dílem při­spí­va­jí ke zlep­šo­vá­ní život­ních pod­mí­nek v tomhle kom­pli­ko­va­ném, ale krás­ném kra­ji.