Naši studenti (se) učí správě infrastruktury

                    

Konkrétně té, které se říká modrá a zelená.

O mezi­ná­rod­ním a mezi­o­bo­ro­vém pro­jek­tu BIDELIN, kte­ré­ho se účast­ní hned tři fakul­ty naší uni­ver­zi­ty (FSE UJEPPřF UJEP a FŽP UJEP) ve spo­lu­prá­ci s němec­kou Hochschu­le Anhalt v Bernbur­gu, měs­tem Dráž­ďa­ny a Leib­ni­tz Insti­tut für öko­lo­gische Rau­men­twic­klung, jsme psa­li napo­sle­dy na pod­zim.

Od té doby se stu­den­ti věno­va­li dal­ší eva­lu­a­ci vybra­ných eko­sys­té­mů v Děčí­ně, tedy Mari­án­ské lou­ce, Kvá­dr­ber­ku a v oblas­ti zámec­kých zahrad. Hod­no­ti­li napří­klad poten­ci­ál zele­ně ochla­zo­vat své oko­lí, pro­pust­nost povrchů, nebo mož­nos­ti k rekre­a­ci. Pomo­cí nástro­jů GIS pak stu­den­ti své poznatky vizu­a­li­zo­va­li do podo­by něko­li­ka digi­tál­ních map a kon­cem led­na se vyda­li pre­zen­to­vat výsled­ky své prá­ce do Dráž­ďan, kam je to z Ústí nad Labem jen hodi­nu vla­kem.

Pro­jekt si kla­de za cíl mimo jiné nau­čit nastu­pu­jí­cí gene­ra­ci sprá­vě veřej­né zele­né a mod­ré infrastruk­tu­ry způ­so­bem ade­kvát­ním 21. sto­le­tí, tedy způ­so­bem, kte­rý vyu­ží­vá data a poznatky z vědec­ko-výzkum­né čin­nos­ti. Mezi­ná­rod­ní roz­měr pro­jek­tu záro­veň stu­den­tům zpro­střed­ko­vá­vá zku­še­nost s obdob­nou pra­xí v zahra­ni­čí a posky­tu­je jim mož­nost vyzkou­šet si odbor­nou komu­ni­ka­ci a pre­zen­ta­ci v cizím jazy­ce.

Na pro­jekt navá­že mezi­ná­rod­ní let­ní ško­la na téma měst­ských eko­sys­té­mo­vých slu­žeb, do kte­ré se mohou hlá­sit zájem­ci z růz­ných zemí Evro­py. Týden­ní let­ní ško­la začne v Ústí nad Labem 17. čer­ven­ce 2019 a bude kon­ci­po­vá­na pro zhru­ba 20 člen­nou sku­pi­nu. Sle­duj­te web IEEPFSE UJEP, kde se brzy obje­ví více infor­ma­cí.

Na závěr dodejme, že jed­ním z cílů pro­jek­tu je také dostat kon­krét­ní dopo­ru­če­ní pro sprá­vu zele­né a mod­ré infrastruk­tu­ry pří­mo k vede­ní měst, v nichž šet­ře­ní stu­den­tů pro­bí­ha­la. Dou­fej­me tedy, že míra infor­mač­ní “pro­pust­nos­ti” do veřej­né sprá­vy bude dosta­teč­ně vyso­ká, aby tato ale­spoň někte­rá z dopo­ru­čo­va­ných zlep­še­ní reflek­to­va­la.

♦♦♦

Pro­jekt Hod­no­ty eko­sys­té­mo­vých slu­žeb, bio­di­ver­zi­ty a zele­no-mod­ré infrastruk­tu­ry ve měs­tech na pří­kla­du Dráž­ďan, Liber­ce a Děčí­na (BIDELIN; reg. č. 100282320) je finan­co­ván z pro­střed­ků Evrop­ské Unie z Evrop­ské­ho fon­du pro regi­o­nál­ní roz­voj.