Radka Denemarková předčítá ve VK UJEP

Tuto středu poobědvejte literaturu.

Ostat­ně, lec­kde v našem kra­ji už pro­běh­lo maso­pust­ní vese­lí, tak­že tro­cha toho odří­ká­ní je na mís­tě. Na jakém mís­tě? Ve vol­ném  výbě­ru Vědec­ké knihov­ny UJEP. Hos­ti­na začne přes­ně ve 13:00 a spo­leč­nost vám bude dělat čes­ká autor­ka a pře­kla­da­tel­ka němec­kých děl Rad­ka Dene­mar­ko­vá, troj­ná­sob­ná drži­tel­ka ceny Mag­ne­sia Lite­ra.

Vzhle­dem k bola­vým his­to­ric­kým a spo­le­čen­ským téma­tům, kte­rým se Rad­ka Dene­mar­ko­vá ve svých dílech věnu­je, je vyso­ce neprav­dě­po­dob­né, že bys­te (i přes tu doko­na­le poled­ní hodi­nu) během čte­ní dosta­li chuť na něco jiné­ho než na pís­men­ka. Nicmé­ně, trpí­te-li, podob­ně jako my, závis­los­tí na kofei­nu, lze se do knihov­ny vypra­vit s kelím­kem, samo­zřej­mě nepro­dyš­ně zavíč­ko­va­ným a ide­ál­ně vlast­ním, do kte­ré­ho vám v Lite­rár­ní kavár­ně v prv­ním pat­ře rádi naser­ví­ru­jí “dobrou bra­zil­skou”.

V žalud­ku vám pak tou kom­bi­na­cí teku­ti­ny a lite­ra­tu­ry vznik­ne něco na způ­sob pís­men­ko­vé polév­ky, tak­že bude­te odchá­zet nasy­ce­ni. A to je přes­ně ta aso­ci­a­ce, kte­rou chce­me, abys­te si spo­jo­va­li s naší vědec­kou kni­ho­vou: když mám hlad (po vědě­ní), jdu (se nasy­tit) do VK UJEP.

Dobrou chuť!