Katedra matematiky PřF UJEP pokřtila didaktickou publikaci

V předvečer mezinárodního dne matematiky, 13. března 2024, slavnostně pokřtil kolektiv autorů z katedry matematiky Přírodovědecké fakulty UJEP monografii „Předpoklady žáka pro řešení úloh z matematiky – Diagnostika příčin neúspěchu a návrhy opatření k jejich odstranění“. Tato monografie byla vytvořena se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA.

Monografii, jejímiž autory jsou doc. Eisenmann, dr. Přibyl, dr. Krátká, Mgr. Loukotová, prof. Cihlář a dr. Pešout, vydalo na sklonku loňského roku nakladatelství Karolinum. Publikace přináší ucelený popis rozsáhlého výzkumu realizovaného v rámci projektu Technologické agentury ČR na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v letech 2019–2022 multioborovým týmem složeným z didaktiků matematiky, statistiků a psychologa. Výsledkem výzkumu je certifikovaná metodika, jejíž vývoj a podobu monografie představuje.

Cílem této metodiky je zmapovat předpoklady žáka k úspěšnému řešení úloh z matematiky a nalézt potenciální rizika jeho možného selhání v tomto procesu,” vysvětluje doc. PaedDr. Petr Eisenmann, CSc., jeden z autorů. Monografie nabízí i konkrétní náměty pro odstranění těchto rizik. Metodika je dostupná na webu projektu.

Kniha byla pokřtěna za přítomnosti aplikačních garantů projektu, zapojených učitelů a učitelek, ředitelů a ředitelek fakultních škol, zástupkyň odboru školství a vedení fakulty i univerzity.

Autorský kolektiv představil publiku monografii v širších souvislostech, popsal proces vzniku celé myšlenky a poděkoval všem, kteří se o vznik knihy zasadili nebo se na ní podíleli.

Slavnostní přípitek přednesla proděkanka pro vnější a zahraniční vztahy PřF UJEP RNDr. Regina Herma, Ph.D. Pogratulovala autorům, popřála publikaci hodně čtenářů a mnoho nejen didaktických úspěchů, a poděkovala katedře matematiky a kolektivu autorů za skvělou práci a obrovské profesní i osobní nasazení.

U příležitosti slavnostního křtu proběhla i spontánní autogramiáda autorského týmu. Publikaci Předpoklady žáka pro řešení úloh z matematiky – Diagnostika příčin neúspěchu a návrhy opatření k jejich odstranění je možné zakoupit v běžné prodejní síti nebo přímo u vydavatelství Karolinum.