10 milionů korun pro UJEP i v roce 2019

Ústecký kraj opět podpoří svou univerzitu.

Vzdě­lá­ní je pro regi­on nespor­ným pří­no­sem a my jsme vděč­ní za to, že si to zástup­ci naše­ho kra­je napříč poli­tic­kým spek­trem uvě­do­mu­jí. A nejen uvě­do­mu­jí, ale také pro to hod­la­jí něco udě­lat.

Což zna­me­ná, že potom i my může­me něco udě­lat pro kraj. Napří­klad pod­po­řit mla­dé začí­na­jí­cí věd­ce zvý­še­ním jejich dok­to­rand­ských sti­pen­dií. Nebo navý­šit počet stu­den­tů zdra­vot­nic­kých obo­rů. Poskyt­nout podpo­ru našim výzkum­ní­kům. Pomo­ci v prá­ci našim peda­go­gům, kte­ří v nastu­pu­jí­cí gene­ra­ci pro­bou­ze­jí občan­skou zod­po­věd­nost. Roz­ví­jet pří­ro­do­věd­né, tech­nic­ké a umě­lec­ké obo­ry. Navá­zat spo­lu­prá­ci s naši­mi absol­ven­ty a stát se pro ně dal­ším důvo­dem, proč po dokon­če­ní vyso­ké ško­ly zůstat v regi­o­nu.

Dob­ré a fun­gu­jí­cí spo­lu­prá­ce na kraj­ské úrov­ni si nesmír­ně váží­me a věří­me, že se nám poda­ří v ní pokra­čo­vat i nadá­le. Spo­leč­ný­mi sila­mi bude­me i ten­to rok tvr­dě pra­co­vat na tom, aby se poten­ci­ál Ústec­ka mohl napl­no roz­vi­nout.

Při­dej­te se k nám #nase­ver není jen prázd­ný slo­gan. Je to výzva všem schop­ným lidem, kte­ří chtě­jí být u toho, když se tvo­ří něco nové­ho, zají­ma­vé­ho, uni­kát­ní­ho. Jako tady u nás. Na uni­ver­zi­tě seve­ru.