Studenti FUD UJEP sbírají ceny

Letošní Sklizeň přinesla plody

i v podo­bě oce­ně­ní, kte­rá se stu­den­tům poda­ři­lo zís­kat na veletr­hu Mobi­tex. Filip Kramp­la z ate­li­é­ru Pro­duk­to­vý design FUD UJEP vyro­bil sesta­vu nábyt­ku, kte­rou nazval “Sokui”. Zní vám to japon­sky? Není divu. Filip se Japon­skem nechal inspi­ro­vat i pro výrob­ní postup a k lepe­ní pou­žil v Evro­pě nezná­mé rýžo­vé lepi­dlo s eko­lo­gič­těj­ší­mi para­me­t­ry, než jaké mají běž­ně pou­ží­va­ná lepi­dla. K tes­to­vá­ní kva­li­ta­tiv­ních vlast­nos­tí lepi­dla vyu­žil naděj­ný mla­dý desig­nér odbor­nou pomoc kole­gů z naší fakul­ty stroj­ní­ho inže­nýr­ství. Poro­tu sou­tě­že Grand Prix Mobi­tex oslo­vil svým dílem nato­lik, že mu v kon­ku­ren­ci 104 expo­ná­tů udě­li­la prv­ní cenu.

Filip Kramp­la byl také nomi­no­ván v kate­go­rii Mla­dý talent v rám­ci pres­tiž­ní mezi­ná­rod­ní sou­tě­že EDIDA 2019 (Elle Deco­rati­on Inter­nati­o­nal Design Awards).

A mož­ná, mož­ná poje­de Filip letos v dub­nu i do Milá­na! Je totiž v pres­tiž­ním výbě­ru sou­tě­že “We take you to Milan”, kte­rou pořá­dá Ger­man Design Coun­cil a díky níž může kaž­do­roč­ně jed­n­a­dva­cet nej­ta­len­to­va­něj­ších začí­na­jí­cích desig­né­rů z Evro­py vysta­vo­vat svá díla během Mila­no design week. Go, Filip, go!

V sou­tě­ži Grand Prix Mobi­tex zazá­řil i dal­ší stu­dent FUD UJEP, Tomáš Vrá­na. Tomáš stu­du­je v ate­li­é­ru Design kera­mi­ky FUD UJEP a poro­ta oce­ni­la jeho por­ce­lá­no­vý nápo­jo­vý set RESET.

Naše fakul­ta umě­ní a desig­nu však nechr­lí pou­ze úspěš­né stu­den­ty a stu­dent­ky, ale také spous­tu akcí, kte­ré v prů­bě­hu celé­ho roku oži­vu­jí (nejen) měs­to Ústí nad Labem. Jde o výsta­vy, před­náš­ky i worksho­py a dal­ší for­má­ty, kte­ré bys­te si roz­hod­ně nemě­li nechat ujít.

Ústí nad Labem je díky uni­ver­zi­tě měs­tem plným kul­tu­ry!