Externí defibrilátor na UJEP

AED pro záchranu životů v kampusu UJEP

Naše­ho pana kves­to­ra nebý­vá na akcích moc vidět. Sedá­vá v nej­vyš­ším pat­ře rek­to­rát­ní budo­vy a dohlí­ží na spous­tu důle­ži­tých a kom­pli­ko­va­ných věcí, jako je napří­klad stav­ba nové budo­vy Cen­t­ra pro pří­ro­do­věd­né a tech­nic­ké obo­ry (vůbec nej­vět­ší inves­tič­ní akce v his­to­rii naší uni­ver­zi­ty).

Osob­ní účast Ing. Leo­še Ner­g­la při insta­la­ci auto­ma­ti­zo­va­né­ho defib­ri­lá­to­ru v kam­pu­su UJEP je tedy jas­ným indi­ká­to­rem důle­ži­tos­ti řeče­né­ho zaří­ze­ní. Ano. Kro­mě záchra­ny repu­ta­ce a budouc­nos­ti regi­o­nu se uni­ver­zi­ta od toho­to týd­ne pouš­tí i do záchra­ny lid­ských živo­tů.

Pojď­me se tedy, mís­to boha­pus­té­ho vyta­ho­vá­ní, podí­vat na to, jak může zaří­ze­ní, kte­ré ten­to týden do rukou naše­ho pana kves­to­ra pře­da­li ředi­tel ZZS ÚK MUDr. Ilja Deyl a náměs­tek ZZS ÚK pro nelé­kař­ské zdra­vot­nic­ké pro­fe­se Bc. Petr Bureš, MBA, zachrá­nit život.

Jak zachránit život

Když se defib­ri­la­ce (elek­tric­ký výboj, obno­vu­jí­cí nor­mál­ní srdeč­ní ryt­mus) pro­ve­de v prv­ních 5 minu­tách po zásta­vě srd­ce, může se tím zvý­šit prav­dě­po­dob­nost obno­vy srdeč­ní­ho obě­hu až o 70%.

Pokud bys­te se tedy v kam­pu­su UJEP někdy ocit­li v situ­a­ci, kdy ve vaší blíz­kos­ti někdo zko­la­bu­je, vzpo­meň­te si, že v hale mul­ti­funkč­ní­ho cen­t­ra je k dis­po­zi­ci mobil­ní defib­ri­lá­tor. Visí na zdi, v uzamče­ném pouz­dře, kte­ré lze ode­mknout zadá­ním kódu (ten zná osa­zen­stvo recep­ce v lob­by MFC a také vám ho sdě­lí záchra­ná­ři na lin­ce 155). “Mobil­ní” zna­me­ná, že se dá defib­ri­lá­tor ze schrán­ky vyn­dat a donést na mís­to, kde posti­že­ný leží. Zatím­co tedy ostat­ní kolemjdou­cí posky­tu­jí prv­ní pomoc, pokus­te se co nej­rych­le­ji (ide­ál­ně do 2 minut) donést defib­ri­lá­tor. Po jeho akti­va­ci vás pove­de hla­so­vá navi­ga­ce nebo se může­te řídit jed­no­du­chým obráz­ko­vým návo­dem.

UJEP plá­nu­je ve spo­lu­prá­ci s pra­cov­ní­ky ZZS postup­né pro­ško­le­ní svých zaměst­nan­ců, tak aby v pří­pa­dě potře­by doká­za­li efek­tiv­ně a rych­le pomo­ci.

Tak. Vidí­te. O důvod víc při­dat se k nám #nase­ver.

P.S.: Pozor, výše uve­de­né zaří­ze­ní není urče­no k záchra­ně zlo­me­ných srd­cí. Na zlo­me­ná srd­ce dopo­ru­ču­je­me jinou tera­pii: při­hlá­sit se ke stu­diu na UJEP. Je totiž doká­zá­no, že dochá­ze­ním na před­náš­ky do kam­pu­su UJEP se až o 70% zvý­ší prav­dě­po­dob­nost roman­tic­kých zážit­ků. A to pro kte­rou­ko­li věko­vou kate­go­rii (od Baby Uni­ver­si­ty až po U3V).