Letos vyzpíváno 200 tisíc korun

Když jsi v tísni, řekni to písní.

Letoš­ní bene­fič­ní kon­cert “Zpí­vá­me pro Tebe” v Seve­ro­čes­kém diva­dle byl již sed­mý v řadě a poda­ři­lo se díky němu vybrat část­ku 200 tisíc korun pro jed­nu kon­krét­ní rodi­nu z Ústec­ké­ho kra­je. Orga­ni­za­ce akce se tra­dič­ně zhos­ti­la sbor­mis­try­ně a mana­žer­ka Ústec­ké­ho dět­ské­ho sbo­ru Uni­ver­zi­ty J. E. Pur­ky­ně v Ústí nad Labem paní PhDr. Mar­ti­na Zema­no­vá, Ph.D., člen­ka kated­ry výchov umě­ním naší peda­go­gic­ké fakul­ty.

Kated­ra výchov umě­ním je na prv­ní pohled tro­chu krko­lom­ný název, ale ve svět­le tak­to prak­tic­ké ukáz­ky akti­vit jejích čle­nů si člo­věk uvě­do­mí, že je to ve sku­teč­nos­ti název vel­mi tref­ný. Vždyť prá­vě o to jde. Vycho­vá­vat umě­ním, ať už výtvar­ným, dra­ma­tic­kým či, jako prá­vě v tom­to pří­pa­dě, hud­bou. Záži­tek schop­nos­ti pomo­ci dru­hé­mu tím, co dělám, je (nejen) pro malé dítě zásad­ně for­mu­jí­cí. Pro­to by bylo pří­liš jed­no­stran­né dívat se na kaž­do­roč­ní kon­cert Zpí­vá­me pro Tebe jako na akci, kte­rá pomá­há pou­ze rodi­nám obda­ro­va­ných. Hod­no­ta oné výše popsa­né zku­še­nos­ti dětí ze sbo­ru, rados­ti jejich rodin a vlast­ně všech, kdo si kou­pi­li lís­tek či při­spě­li něja­kým finanč­ním obno­sem, je totiž ve svém důsled­ku jis­tě vět­ší než hod­no­ta vybra­ných peněz.

Jako jeden z hlav­ních part­ne­rů akce za to děku­je­me všem zúčast­ně­ným a těší­me se na dal­ší roč­ník!