Paměť krajiny v Krásné Lípě

Konference pořádaná FŽP UJEP, TU Dresden a Botanickým ústavem AV ČR

pro­běh­la v Domě Čes­ké­ho Švý­car­ska v Krás­né Lípě již před měsí­cem. Je tedy, při­zná­vá­me, neho­ráz­né, že o ní píše­me s tako­vým zpož­dě­ním. Na dru­hou stra­nu je to ale i znám­kou důle­ži­tos­ti obsa­hu, kte­rým se kon­fe­ren­ce zabý­va­la. Výše řeče­né insti­tu­ce sezva­ly do srd­ce národ­ní­ho par­ku odbor­ní­ky na turis­mus, les­nic­tví, mobi­li­tu, eko­lo­gii a v nepo­sled­ní řadě také odbor­ní­ky na to, jak se v národ­ním par­ku žije, tedy jeho trva­lé oby­va­te­le.

Co je na tom tak důle­ži­té­ho? To, že všech­ny tyhle “názo­ro­vé” sku­pi­ny byly cíle­ně sve­de­ny ke spo­leč­né dis­ku­zi ješ­tě před­tím, než se, díky rapid­ně narůs­ta­jí­cí­mu zájmu o Čes­ké Švý­car­sko, dosta­nou do vzá­jem­né­ho kon­flik­tu. Ten zájem totiž oprav­du narůs­tá. A to ve všech výše zmí­ně­ných obo­rech či spí­še rovi­nách pří­bě­hu, kte­rý se může odví­jet podob­ně jako tře­ba na Šuma­vě… A nebo úpl­ně jinak.

Prá­vě pro­to je dob­ré se ptát, jak chce­me s bohat­stvím, kte­ré nám náš regi­on ský­tá, zachá­zet. Jak co nej­lé­pe vyu­žít a záro­veň udr­žet a ochrá­nit jeho poten­ci­ál. Jak tenhle kus země a jeho pří­běh roz­ví­jet?

Abychom se s tím nemu­se­li trá­pit sami, je dob­ré zeptat se těch, kdo už zna­jí ty správ­né odpo­vě­di. Jsme rádi, že se jich na letoš­ní kon­fe­ren­ci sešlo poměr­ně hod­ně a to i v mezi­ná­rod­ním zastou­pe­ní.

Věř­me, že pří­běh Národ­ní­ho par­ku Čes­ké Švý­car­sko bude stej­ně pou­ta­vý a krás­ný jako… no, tře­ba jako pohled z Labské strá­ně na Stří­br­né stě­ny nebo jako pohled z Koň­ské hla­vy na vrcho­lu Děčín­ské­ho Sněž­ní­ku do kra­ji­ny plné sto­lo­vých hor nebo…

Děku­je­me všem účast­ní­kům! A vy, kte­ří jste to pro­švih­li, vyraz­te ale­spoň na výlet. Tře­ba podél řeky Kři­ni­ce až do němec­ké­ho Hin­terherm­sdor­fu.