UJEPMED

Máma má mísu, my máme med.

My se máme! Pod vede­ním vče­lař­ské­ho mis­tra Augusti­na Uvá­či­ka jsme ten­to týden “skli­di­li” a vyto­či­li his­to­ric­ky prv­ní uni­ver­zit­ní med. Medobra­ní, na kte­ré byli pozvá­ni všich­ni “zaměst­nan­ci” uni­ver­zi­ty, se (čest­ně, bez pře­há­ně­ní!)  poved­lo. Pan Uvá­čik hovo­řil o vče­lách. Moud­ře, vese­le a s morav­skou nad­sáz­kou, kte­rá dělá s drs­ný­mi seve­řa­ny divy.

Účast­ní­ků moh­lo být něco kolem stov­ky, pro­to­že po původ­ních asi 70 skle­ni­cích s ori­gi­nál­ní­mi nálep­ka­mi se ihned zapráši­lo a “Jaso­ňo­vé”, kte­ří se hned na začát­ku nepro­bi­li do vede­ní ve fron­tě, nýbrž dali před­nost ostat­ním a, pře­svěd­če­ni o spra­ve­dl­nos­ti svě­to­vé­ho řádu a o tom, že se na ně urči­tě také dosta­ne, míru­mi­lov­ně dis­ku­to­va­li o krás­ných cha­rak­te­ro­vých vlast­nos­tech včel, se muse­li vra­cet do svých kan­ce­lá­ří, zba­vo­vat se želez­ných zásob výteč­né instant­ní kávy a vyškra­bá­vat do toho­to nedů­stoj­ně nou­zo­vé­ho skla zbyt­ky ze dna medo­me­tu… Nako­nec se ale dosta­lo na všech­ny.

Odkud med máme? Od našich vlast­ních včel­stev, kte­rá v cel­kem 15 úlech “byd­lí” na zahra­dě Schich­to­vy vily. Peču­je o ně výše zmí­ně­ný pan Uvá­čik spo­leč­ně s hlav­ním ini­ci­á­to­rem uni­ver­zit­ních vče­lí­nů, panem Jaro­sla­vem Zuker­s­tei­nem, naším pro­rek­to­rem pro kva­li­tu a roz­voj. O tom, jak celý nápad vzni­kl a došel rea­li­za­ce, psa­li vlo­ni v Ústec­kém dení­ku. A o tom, jak to na medobra­ní vypa­da­lo, tam psa­li letos. I my už jsme o tom psa­li. Tak si to všech­no pře­čtě­te, chraň­te vče­ly a kupuj­te si med (ten pra­vý, tře­ba od pana Uvá­či­ka, nebo lokál­ní, čes­ko-švý­car­ský). A hlav­ně ho jez­te. Pro­to­že: Kdo chce v Ústí dělat vědu, dá si den­ně lžič­ku medu!

Vče­lám dík!