Mezinárodní letní škola městských ekosystémů

Do Ústí nad Labem se kvů­li hod­no­ce­ní funkč­nos­ti zele­ně a vod­ních prv­ků v rám­ci naše­ho měst­ské­ho eko­sys­té­mu sje­dou odbor­ní­ci a stu­den­ti z 10 zemí svě­ta. Výstu­py z worksho­pu v podo­bě návrhů na vylep­še­ní urba­nis­tic­kých řeše­ní v kon­krét­ních loka­li­tách budou k dis­po­zi­ci v rám­ci pro­jek­tu BIDELIN na FSE UJEP a PřF UJEP.

Mít “vanu” nestačí.

Ano. V Ústí máme vanu, a to pří­mo v cen­t­ru měs­ta! A umí­me si i před­sta­vit, jak šikov­ně by se to v dneš­ní poli­tic­ké divo­či­ně dalo pro­pa­gan­dis­tic­ky vyu­žít a říci, že je to zce­la uni­kát­ní urba­nis­tic­ké řeše­ní zadr­žo­vá­ní vody a ochla­zo­vá­ní pře­hřá­tých ploch ve měs­tě… Nicmé­ně si pojď­me radě­ji rov­nou při­znat, že jedi­né, čím se u naší vany v létě zchla­dí­te, je drink v při­lehlém bur­ger baru Tor­tu­ga Bay.

Pro­to je moc dob­ře, že se v rám­ci pro­jek­tu BIDELIN již poně­ko­li­ká­té spo­ju­jí Fakul­ta soci­ál­ně eko­no­mic­ká UJEP a Pří­ro­do­vě­dec­ká fakul­ta UJEP a pořá­da­jí v červ­nu ve spo­lu­prá­ci se zahra­nič­ní­mi part­ne­ry (Leib­niz-Insti­tut für öko­lo­gische Rau­men­twic­klung a Anhalt Uni­ver­si­ty of Applied Sciences) let­ní ško­lu zamě­ře­nou na posky­to­vá­ní, mapo­vá­ní a vyhod­no­co­vá­ní eko­sys­té­mo­vých slu­žeb ve měs­tech. Ško­la to bude inter­na­ci­o­nál­ní, ba dokon­ce inter­kon­ti­nen­tál­ní, zúčast­ní se jí totiž stu­den­ti a aka­de­mi­ci nejen z ČR či Pol­ska, Švý­car­ska, Turec­ka a Němec­ka, ale i z dale­ké­ho Nepá­lu.

Jak uvá­dí jed­na z hlav­ních orga­ni­zá­tor­ských osob­nos­tí z naší FSE UJEP, Ing. Jiří Louda, Ph.D., sou­čás­tí kur­zu nebu­dou jen teo­re­tic­ké před­náš­ky. Se stu­den­ty se v let­ním par­nu sku­teč­ně vyra­zí do ulic Ústí nad Labem, a po zma­po­vá­ní vybra­ných loka­lit se budou účast­ní­ci sna­žit spo­leč­ně navrh­nout i reál­ná opat­ře­ní na zlep­še­ní sou­čas­né situ­a­ce.

K čemuž jim tím­to pře­je­me zejmé­na chlad­nou hla­vu a těší­me se na jejich výstu­py!