Univerzita bojuje o 2 miliardy pro Ústecko

Projekt MATECH — šance na změnu pro Ústecký kraj

Uni­ver­zi­ta Jana Evan­ge­lis­ty Pur­ky­ně drží v rukou klíč k ode­mče­ní obrov­ské­ho poten­ci­á­lu pro roz­voj celé­ho naše­ho regi­o­nu. Kam­pus, ve kte­rém se v posled­ních letech poda­ři­lo zre­a­li­zo­vat nej­vět­ší inves­tič­ní akci v his­to­rii exis­ten­ce uni­ver­zi­ty (nová budo­va Cen­t­ra pří­ro­do­věd­ných a tech­nic­kých obo­rů), bude od příští­ho roku při­pra­ven poskyt­nout záze­mí pro exce­lent­ní vědu a výzkum, jejichž důle­ži­tost je zce­la zásad­ní pro dal­ší smě­řo­vá­ní kra­je a pomů­že do něj při­vést mož­nos­ti pra­cov­ní­ho uplat­ně­ní v obo­rech, kte­ré již dnes sli­bu­jí udr­ži­tel­nou a na vněj­ších zdro­jích nezá­vis­lou pro­spe­ri­tu. V tuto chví­li se hra­je o to, aby se finanč­ní zdro­je pro dal­ší roz­voj vědec­ko-výzkum­ných akti­vit na tak­to vyso­ké úrov­ni dosta­ly prá­vě do naše­ho kra­je.

Díky ambi­ci­óz­ní­mu pro­jek­tu MATECH (zkrat­ka ozna­ču­jí­cí výzkum na poli nano­ma­te­ri­á­lů, tech­no­lo­gií a che­mie), o jehož pro­sa­ze­ní uni­ver­zi­ta za Ústec­ký kraj v těch­to dnech sou­pe­ří v kon­ku­ren­ci s dal­ší­mi 40 pro­jek­to­vý­mi zámě­ry, dojde k masiv­ní akce­le­ra­ci výzku­mu v oblas­tech, jako jsou napří­klad ino­va­tiv­ní nano­tech­no­lo­gie a nano­ma­te­ri­á­ly pro envi­ron­men­tál­ní apli­ka­ci, udr­ži­tel­nou výro­bu, ale i pro bio­me­di­cín­ské vyu­ži­tí.

Jde o stra­te­gic­ký záměr, kte­rý přes­ně zapa­dá do kon­cep­tu uni­ver­zi­ty a vzá­jem­né spo­lu­prá­ce napříč jed­not­li­vý­mi fakul­ta­mi UJEP s jejich labo­ra­tor­ní­mi, výzkum­ný­mi, tes­to­va­cí­mi a kli­nic­ký­mi pra­co­viš­ti. Díky pro­jek­tu tako­vé­to šíře bude­me schop­ni napl­no roz­vi­nout mezi­o­bo­ro­vou spo­lu­prá­ci, kte­rá je celo­svě­to­vě nos­ným téma­tem sou­čas­né­ho apli­ko­va­né­ho výzku­mu. Bude to i zce­la výji­meč­ná moti­va­ce pro mla­dé věd­ce, kte­ří si své půso­biš­tě volí nejen pod­le finanč­ní­ho ohod­no­ce­ní či atrak­ti­vi­ty pro­stře­dí, ale i pod­le šíře a význa­mu výzkum­ných mož­nos­tí, kte­ré jim kon­krét­ní pra­co­viš­tě nabíd­ne.

Pokud se nám, spo­leč­ně s naši­mi part­ne­ry (dva ústa­vy Aka­de­mie věd a výzkum­ně vzdě­lá­va­cí cen­t­rum Uni­pe­t­ro­lu – UniCRE), pro­jekt poda­ří zre­a­li­zo­vat, bude se v našem kra­ji žít lépe, radost­ně­ji, smys­lu­pl­ně­ji. Drž­me si pal­ce, ať se nám o důle­ži­tos­ti a nut­nos­ti tako­vé­ho posu­nu na seve­ru ČR poda­ří pře­svěd­čit i poli­ti­ky a roz­ho­du­jí­cí úřed­ní­ky.