CPTÓčko finišuje do poslední třetiny

His­to­ric­ky nej­vět­ší stav­ba naší uni­ver­zi­ty ros­te jako z vody! Cen­t­rum pří­ro­do­věd­ných a tech­nic­kých obo­rů UJEP, tzv. CPTÓč­ko v srd­ci kam­pu­su, má za sebou více než rok od polo­že­ní základ­ní­ho kame­ne, a je to na něm roz­hod­ně vidět.

V sou­čas­né době je výstav­ba CPTO ve fázi dokon­če­ní hrubé stav­by. Čeká nás mon­táž tech­no­lo­gií a vyba­vo­vá­ní inte­ri­é­ru zaři­zo­va­cí­mi před­mě­ty. V posled­ní fázi dojde k finál­ním úpra­vám ven­kov­ních pro­stor,“ vysvět­lu­je kves­tor Leoš Ner­gl.

Podí­vat se, jak se stav­bě vede, při­je­ly v pon­dě­lí do Ústí nad Labem náměst­ky­ně minis­t­ra škol­ství pro říze­ní sek­ce eko­no­mic­ké Zuza­na Matuš­ko­vá a ředi­tel­ka odbo­ru inves­tic Yve­ta Kur­fürs­to­vá.

S obě­ma dáma­mi se setka­li rek­tor Mar­tin Balej spo­leč­ně s kves­to­rem Leo­šem Ner­glem. Téma­tem byly rov­něž dal­ší inves­tič­ní zámě­ry naší uni­ver­zi­ty, jaký­mi jsou napří­klad rekon­struk­ce Domu umě­ní na Klí­ši, výstav­ba objek­tu pro Fakul­tu zdra­vot­nic­kých stu­dií UJEP v are­á­lu Masa­ry­ko­vy nemoc­ni­ce v Ústí či výstav­ba CEMTECH pro fakul­tu stroj­ní­ho inže­nýr­ství v Kam­pu­su UJEP.

Část setká­ní jsme věno­va­li také dis­ku­si, jak naše uni­ver­zi­ta naklá­dá s dal­ší­mi budo­va­mi. V té sou­vis­los­ti jsem paní náměst­ky­ni sezná­mil s kou­pí objek­tu UJEP v Hoře­ní uli­ci měs­tem Ústí,“ dopl­ňu­je rek­tor Mar­tin Balej. CPTÓč­ko musí být hoto­vé do kon­ce roku 2019. Drž­te nám pal­ce, ať všech­no klap­ne na jed­nič­ku!