Pište o životním prostředí!

Vyplatí se to.

A nejen díky sou­tě­žím jako je Czech Envi Thesis, kte­rou u nás pořá­dá IEEP při fakul­tě soci­ál­ně eko­no­mic­ké a ve kte­ré mohou stu­den­ti spo­le­čen­ských věd s baka­lář­kou či diplom­kou na téma život­ní­ho pro­stře­dí zís­kat až 30 tisíc korun.

Vypla­tí se to hlav­ně pro­to, že, jak píše Jana Kasa­ni­čo­vá v maga­zí­nu UNIVERSITAS, na ost­ro­vech ino­va­tiv­ní­ho myš­le­ní, jaký­mi jsou napří­klad prá­vě uni­ver­zi­ty, exis­tu­jí mno­há řeše­ní, kte­rá se v době obav o budouc­nost (nejen) měst­ských eko­sys­té­mů dají oka­mži­tě apli­ko­vat v poli­tic­ké, hos­po­dář­ské i soci­ál­ní pra­xi a mohou význam­ně při­spět ke zlep­še­ní vyhlí­dek na kva­li­tu živo­ta té naší i násled­ných gene­ra­cí.

Jen se o nich jak­si nepí­še, nemlu­ví a tudíž neví. Leží pohřbe­ná v archi­vech, zatím­co orgá­ny stát­ní sprá­vy tápou.

Tak se honem při­hlas­te a zachraň­te svět! (Do 30. září 2019.)