Otevřeli jsme okénko do Vánoc

Adventní kalendář v nadživotní velikosti jako symbol otevřenosti

Dnes jsme na náměs­tí mezi rek­to­rá­tem a Vědec­kou kni­hov­nou UJEP spo­leč­ně s vámi slav­nost­ně zahá­ji­li advent. Roz­sví­ti­li jsme vánoč­ní jed­lič­ku, vybra­li si přá­ní, kte­rá spl­ní­me dětem z dět­ské­ho domo­va na Sever­ní Tera­se, dali jsme si sva­řák a poslech­li si lito­mě­řic­ký dět­ský sbor Mod­rás­ci, kte­rý při­jel pěk­ně v pokli­du vla­kem, kupo­di­vu nezpož­dě­ným. Uff.

Všech­no krás­ně vyšlo, dokon­ce vysvit­lo slu­níč­ko a pana rek­to­ra Mar­ti­na Bale­je to tak nadchlo, že se roz­ho­vo­řil o tom, jak bývá na jed­ná­ních v hlav­ním měs­tě hrdý na ústec­kou uni­ver­zi­tu a na lidi, kte­ří to tu na seve­ru, inu, jak jinak to říci, zkrát­ka — roz­svě­cu­jí.

Ješ­tě než všich­ni zdrh­li na vědec­kou radu, vylou­pl pan pro­rek­tor Dou­lík prv­ní okén­ko advent­ní­ho kalen­dá­ře, kte­rý jsme pro ústec­kou veřej­nost v nadži­vot­ní veli­kos­ti insta­lo­va­li upro­střed kam­pu­su. Kalen­dář vyro­bil stu­dent Ateli­é­ru pří­rod­ních mate­ri­á­lů Fakul­ty umě­ní a desig­nu UJEP Patrik Vanic­ký, je vyře­za­ný na plot­ru ve Ště­tí, lepe­ný slav­ným rýžo­vým lepi­dlem a kro­mě drob­ných dár­ků s uni­ver­zit­ním logem jsou v něm také čoko­lá­dy, kte­ré věno­va­la děčín­ská čoko­lá­dov­na Jor­dan. Jed­no z oké­nek skrý­vá také pou­káz­ku na pří­spě­vek na ces­ty s pro­gra­mem Eras­mus+.

Okén­ka advent­ní­ho kalen­dá­ře pro pře­rost­lé děti může odteď otevřít kdo­ko­li, kdo se na mís­tě ocit­ne v aktu­ál­ní datum jako prv­ní. Mož­ná se ptá­te, co chce­me tako­vým poku­še­ním vysta­ve­ným na pospas veřej­né­mu svě­do­mí říci… Nic slo­ži­té­ho. Pros­tě to, že uni­ver­zi­ta seve­ru je OTEVŘENÁ pro všech­ny, kdo se chtě­jí OTEVŘÍT pozná­ní. A že i kam­pus je OTEVŘENÝ, že se v něm pro­chá­ze­jí samé OTEVŘENÉ hla­vy a že se tím vším měs­tu Ústí nad Labem a celé­mu kra­ji OTEVÍRÁ ces­ta k lep­ší budouc­nos­ti.

Tak si v pon­dě­lí při­vstaň­te a přijď­te si do kam­pu­su UJEP otevřít dru­hé okén­ko. A když vás někdo před­běh­ne, netruchle­te. Může­te to zku­sit hned dal­ší den a tak dále, až do 24. 12. 2019.

A kdo nestih­ne ani jed­no okno, může si otevřít tře­ba sar­din­ky.

Hez­ký advent v Ústí!