Výuka na UJEP distanční formou prodloužena do 12. 12. 2020

ZÁKAZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI STUDENTŮ NA VÝUCE PROLAMUJÍ DALŠÍ VÝJIMKY, například pro studenty posledních ročníků (čtěte níže)

Nadále platí zákaz ubytování na kolejích, AVŠAK se zde UVEDENÝMI VÝJIMKAMI

STÁLE TRVÁ pracovní povinnost pro PREZENČNÍ studenty posledních ročníků BAKALÁŘSKÝCH a VŠECH ročníků MAGISTERSKÝCH PROGRAMů FZS UJEP a PRO PREZENČNÍ studenty v oborech vzdělání dle zákona o sociálních službách FSE UJEP a PF UJEP

Usneseními vlády České republiky ze dne 20. listopadu 2020 č. 1198 a č. 1199 o přijetí krizového opatření se s účinností od 25. 11. do 12. 12. 2020 (do 23:59 h) zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole, a také na zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob. Po tuto dobu zůstává v platnosti také zákaz osobní přítomnosti účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.

Výjimka ze zákazu osobní přítomnosti studentů se již nevztahuje pouze na klinickou a praktickou výuku a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů, a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy, jak tomu bylo doposud, ale od 25. 11. 2020 se rozšiřuje také:

– na klinickou a praktickou výuku a praxi, která probíhá u externích subjektů,

– na laboratorní, experimentální nebo uměleckou výuku v posledním ročníku bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše 20 studentů,

– na studium v doktorském studijním programu,

– na individuální konzultace a na individuální návštěvy knihoven za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury.

Nadále platí pro vysoké školy zákaz poskytovat ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání dle výše vypsaných výjimek ze zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce.

Zůstává v platnosti také Usnesení vlády České republiky ukládající po dobu trvání nouzového stavu pracovní povinnost v rámci UJEP studentům FZS a studentům oborů vzdělání dle zákona o sociálních službách na FSE a PF. Usnesení č. 1023 ukládá pracovní povinnost studentům posledních ročníků prezenční formy bakalářských a všech ročníků prezenční formy navazujících magisterských studijních programů na vysoké škole připravujících na zdravotnické povolání. Usnesení č. 1027 ukládá pracovní povinnost studentům v prezenční formě studia vysokých škol v oborech vzdělání dle zákona o sociálních službách k zajištění poskytování sociálních služeb a k zajištění poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Vydávání příkazů k výkonu pracovní povinnosti spadá do kompetence hejtmana Ústeckého kraje. 

Konkrétně se tato povinnost na UJEP vztahuje na studenty:

SOCIÁLNÍCH PROGRAMŮ/OBORŮ

Bakalářská studia – týká se to všech studentů prezenční formy v oborech a programech

Sociální práce (FSE)

Sociální politika a sociální práce (FSE)

Sociální pedagogika (PF)

Speciální pedagogika – intervence (PF)

Navazující magisterská studia – týká se to všech studentů prezenční formy v oborech

Řízení v sociální práci (FSE)

Sociální pedagogika (PF)

Speciální pedagogika – poradenství (PF)

ZDRAVOTNICKÝCH PROGRAMŮ/OBORŮ

Bakalářská studia – týká se to studentů prezenční formy v posledním roce studia v oborech a programech

Všeobecná sestra

Ergoterapie

Fyzioterapie

Porodní asistentka

Navazující magisterská studia – týká se to všech studentů prezenční formy v programu

Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení

Studentky a studenti, sledujte, prosím, pečlivě aktuální informace na svých fakultách.

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY A INFORMACE CHRONOLOGICKY:

Nově:

Starší: