VÝUKA NA UJEP DISTANČNÍ FORMOU ZATÍM STÁLE DO 12. 12. 2020

OD 7. 12. 2020 VÝUKA UMOŽNĚNA STUDENTŮM 1. ROČNÍKŮ

 ZÁKAZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI STUDENTŮ NA VÝUCE PROLAMUJÍ také DALŠÍ VÝJIMKY

(podrobně čtěte níže)

 nadále platí zákaz ubytování na kolejích, AVŠAK se zde UVEDENÝMI VÝJIMKAMI

STÁLE TRVÁ pracovní povinnost pro PREZENČNÍ studenty posledních ročníků BAKALÁŘSKÝCH a VŠECH ročníků MAGISTERSKÝCH PROGRAMů FZS UJEP a PRO PREZENČNÍ studenty v oborech vzdělání dle zákona o sociálních službách FSE UJEP a PF UJEP

Usnesením vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2020 č. 1263 o přijetí krizového opatření se s účinností od 7. 12. do 12. 12. 2020 (do 23:59 h) zakazuje osobní přítomnost studentů a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na výuce při studiu na vysoké škole, a také na zkouškách, s výjimkami, které povolují:

– účast nejvýše 10 osob na zkouškách,

– účast studentů na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

– účast na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích subjektů,

– laboratorní, experimentální nebo uměleckou výuku v bakalářském nebo magisterském studijním programu za přítomnosti nejvýše 20 studentů (nově pro všechny ročníky),

– studium v doktorském studijním programu,

– individuální konzultace a na individuální návštěvy knihoven za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury,

 výuku studentů prvních ročníků za přítomnosti nejvýše 20 studentů (nově).

Nadále platí pro vysoké školy zákaz poskytovat ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání dle výše vypsaných výjimek ze zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce.

Zůstává v platnosti také Usnesení vlády České republiky ukládající po dobu trvání nouzového stavu pracovní povinnost v rámci UJEP studentům FZS a studentům oborů vzdělání dle zákona o sociálních službách na FSE a PF. Usnesení č. 1023 ukládá pracovní povinnost studentům posledních ročníků prezenční formy bakalářských a všech ročníků prezenční formy navazujících magisterských studijních programů na vysoké škole připravujících na zdravotnické povolání. Usnesení č. 1027 ukládá pracovní povinnost studentům v prezenční formě studia vysokých škol v oborech vzdělání dle zákona o sociálních službách k zajištění poskytování sociálních služeb a k zajištění poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Vydávání příkazů k výkonu pracovní povinnosti spadá do kompetence hejtmana Ústeckého kraje. 

Konkrétně se tato povinnost na UJEP vztahuje na studenty:

SOCIÁLNÍCH PROGRAMŮ/OBORŮ

Bakalářská studia – týká se to všech studentů prezenční formy v oborech a programech

Sociální práce (FSE)

Sociální politika a sociální práce (FSE)

Sociální pedagogika (PF)

Speciální pedagogika – intervence (PF)

Navazující magisterská studia – týká se to všech studentů prezenční formy v oborech

Řízení v sociální práci (FSE)

Sociální pedagogika (PF)

Speciální pedagogika – poradenství (PF)

ZDRAVOTNICKÝCH PROGRAMŮ/OBORŮ

Bakalářská studia – týká se to studentů prezenční formy v posledním roce studia v oborech a programech

Všeobecná sestra

Ergoterapie

Fyzioterapie

Porodní asistentka

Navazující magisterská studia – týká se to všech studentů prezenční formy v programu

Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení

Studentky a studenti, sledujte, prosím, pečlivě aktuální informace na svých fakultách.

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY A INFORMACE CHRONOLOGICKY:

Nově:

Starší: