UJEP chce významně přispět k transformaci Ústeckého kraje z uhelného na kreativní

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se aktivně hlásí o roli jednoho z hlavních aktérů v procesu společenské a ekonomické transformace našeho regionu související s útlumem těžby uhlí.

Masivně jsme se zapojili do výzvy Ústeckého kraje pro předkládání potenciálních strategických projektů, s výhledem jejich realizace z Operačního programu Spravedlivá transformace, a předložili tři záměry v souhrnné výši za 3,15 mld. Kč,“  uvádí rektor doc. Martin Balej.

Všechny tyto záměry – RUR, MATECH a GET Centre UJEP – patří do hlavního výzkumného směru MATEQ (Materiály a technologie pro životní prostředí a kvalitu života).

Hlavním smyslem a cílem Fondu pro spravedlivou transformaci, nového finančního nástroje EU pro programové období 2021–2027, je podpořit území, která se z důvodu procesu transformace na klimaticky neutrální ekonomiku Evropské unie do roku 2050 potýkají se závažnými sociálněekonomickými problémy. Zaměřovat by se měl zejména v tzv. uhelných regionech na vytváření nových pracovních míst, pomoc pracovníkům při přechodu do jiných odvětví i obnovu území po těžbě uhlí či návazném průmyslu.

Čerpání finančních prostředků z Fondu pro spravedlivou transformaci bude v ČR realizováno prostřednictvím zcela nového a nyní intenzivně připravovaného Operačního programu Spravedlivá transformace (OP ST). Základním dokumentem pro poskytování podpory z tohoto programu je tzv. Plán spravedlivé územní transformace (PSÚT), obsahující mj. přehled strategických projektů, které je nutné ve vymezeném území realizovat pro zmírnění dopadu odklonu od těžby a zpracování uhlí. Cílem aktuální výzvy Ústeckého kraje je tedy sběr, hodnocení a doporučení potenciálních strategických projektů pro zařazení do PSÚT.

Naše univerzita by realizací předložených projektů mohla sehrát roli klíčového aktéra v tomto regionu s klíčovými strategickými projekty. Uvědomuji si, že v minulém období jsme dali jasně najevo svou schopnost a kompetenci, a nyní se tak můžeme stát apolitickým přirozeným lídrem změn v kraji,“ upozorňuje rektor.

Do 30. 4. 2021 univerzita předala na Ústecký kraj návrhy projektových záměrů tří výše zmíněných projektů RUR, MATECH a GET Centre UJEP. Nyní proběhne ze strany Ústeckého kraje jejich hodnocení pro doporučení zařazení do PSÚT, potažmo do OP ST, a přiznání statusu strategických projektů splňujících kritéria transformačního potenciálu pro celý region – jako důležitého předpokladu jejich budoucí realizace.

Univerzita pokračuje v nastaveném trendu, který nyní ještě více zaměřujeme na intenzivní rozvoj kvalitního studijního prostředí. Současně vytváříme širokou podporu pro excelentní výzkumné aktivity univerzity s ohledem na strategie Ústeckého kraje v dalších letech,“ doplňuje doc. Martin Novák, prorektor pro vědu UJEP.

Součástí tiskové zprávy je stručný popis tří strategických projektů UJEP, jejichž realizací v rozmezí let 2022 až 2028 by univerzita, ve spolupráci se širokým spektrem zapojených partnerů (další vysoké školy, výzkumné ústavy, instituce veřejné správy, soukromé subjekty), měla přispět k úspěšné transformaci a všestrannému rozvoji Ústeckého kraje.

Všechny tři projekty komplexně řeší potřeby Ústeckého kraje a přispívají k úspěšnému transformačnímu procesu souvisejícímu s dekarbonizací regionu tak, aby se ze strukturálně postiženého kraje stal kraj prosperující a atraktivní,“ uzavírá rektor Balej.

RUR – Region univerzitě, univerzita regionu

Projekt RUR, s předpokládaným rozpočtem ve výši téměř 1,5 mld. Kč, významně, odborně, integrovaně a komplexně podporuje transformaci Ústeckého kraje, a to zejména zaměřením na rozvoj kvalitního školství všech stupňů, od základních škol po celoživotní vzdělávání, a podporu zaměstnanosti, na tvorbu koncepčního řízení veřejné správy i aktivní zapojení obyvatel do transformačních procesů a na regeneraci a diverzifikované udržitelné využití krajiny Ústeckého kraje, v němž se environmentální projevy těžby uhlí a navazujícího průmyslu kombinují s aktuálními výzvami klimatické změny.

GET Centre UJEP – Green Energy Technologies Centre of UJEP

Cílem projektu je rozšíření stávající vzdělávací a zároveň vědeckovýzkumné kapacity v Ústeckém kraji se zaměřením na obnovitelnou a bezemisní energetiku. V rámci Centra vodíkových technologií GET Centre UJEP bude fakulta strojního inženýrství vychovávat specialisty potřebné pro realizaci energetické transformace regionu (studijní programy Energetika všech stupňů) a zároveň budovat komplexní síť vědeckých pracovišť spolupracujících na výzkumu v oblasti obnovitelných zdrojů energie a využití vodíku v moderní bezuhlíkové energetice.

MATECH – Materiály a pokročilé technologie pro recyklace, snížení emisí, zdraví a chemickou bezpečnost

Záměrem projektu MATECH je vytvořit v regionu, ve spolupráci s partnery, technologicky zaměřenou výzkumnou základnu orientovanou na vývoj a transfer inovačních chemických technologií a materiálů, využitelných v recyklacích plastů a biomasy včetně zpracování odpadních plynů, a nové nanomateriály a specifické chemikálie s vysokou přidanou hodnotou pro zdraví a chemickou bezpečnost.