Přispíváme k výzkumu nových možností zpracování a využití odpadů - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Přispíváme k výzkumu nových možností zpracování a využití odpadů

Hledání inovativních postupů pro efektivní využití odpadů, namísto jejich skládkování a spalování, a jejich přepracování na hodnotné suroviny je velkým tématem dnešní společnosti. Jedním z procesů, který mají v hledáčku výzkumníci i podniky, je tzv. pyrolýza termický rozklad materiálů bez přístupu vzduchu. Jejím výzkumem se bude zabývat nový projekt s názvem ThermoValue, na jehož řešení se podílí i ústecká univerzita.

Získání projektu ThermoValue je nejnovějším úspěchem klastru
WASTen, z. s. („waste to energy“), který sdružuje výzkumné instituce i podniky se společným zájmem v této oblasti.

Dlouhodobou vizí klastru WASTen je stát se centrem transferu špičkových inovativních technologií se zaměřením na materiálové a energetické zpracování průmyslového a komunálního odpadu v České republice. A právě dílčí výzkumné projekty, jako je projekt ThermoValue, směřují k jejímu naplňování, vysvětluje RNDr. Radek Hořeňovský, předseda výboru klastru.


Projekt, který byl podpořen z programu OP PIK Klastry, umožňuje tzv. kolektivní předkonkurenční výzkum, k jehož výsledkům mají přístup všichni členové klastru. Jeho konkrétním cílem je charakterizace pyrolýzních produktůz pyrolýzních procesů materiálů z různých zdrojů (plastové odpady, pneumatiky, biomasa, čistírenské kaly) pro jejich valorizaci a následné komerční uplatnění.


Co jsou pyrolýzní produkty?


Pyrolýzní plyn: využitelný energeticky, obvykle se spotřebuje na místě pro vlastní pyrolýzu a přebytky se zužitkují v kogenerační jednotce k produkci tepla a elektrické energie

Pyrolýzní olej: směs uhlovodíků a dalších organických látek s nadsázkou v podstatě umělá ropa

Pevný zbytek (char, biochar): používá se jako hnojivo nebo sorbent pro čištění odpadních vod


Úlohou ústecké univerzity je společně s výzkumníky z Vysoké školy chemickotechnologické v Praze charakterizovat vzniklé produkty z hlediska jejich složení, výhřevnosti, obsahu živin, koncentrace nežádoucích látek a dalších vlastností důležitých pro jejich další využití. Jednou z myšlenek je i testování některých slibných produktů pro odstraňování nových typů polutantů (např. léčiv) z vody.


Charakterizací produktů z pyrolýzních procesů se zabývá naše Centrum pokročilých separačních technik. Navazujeme na zkušenosti z předchozích projektů, které s výzkumem pyrolýzy také souvisí. Jde však o velmi komplexní proces, a vzorky se tak mohou významně lišit v závislosti na vstupní surovině i nastavení podmínek procesu. Tomu také odpovídá náročnost naší práce analytických chemiků. Využíváme pro tyto účely to nejmodernější dostupné vybavení, se kterým pracují naši doktorandi a postdoci,“ upřesňuje doc. Pavel Kuráň, děkan Fakulty životního prostředí UJEP.Video o výzkumu pyrolýzy na FŽP UJEP a ORLEN UniCRE a. s.:
ZDE

Informace o dalších řešených projektech zahrnujících výzkum pyrolýzy na UJEP:
ZDE