Ústecký kraj podpořil mladé vědce na UJEP

Mladí výzkumníci ze tří přírodovědných a technických fakult ústecké univerzity obdrželi v uplynulém roce podporu od Ústeckého kraje na rozvoj svých výzkumných aktivit. Cílem bylo zejména podpořit a stabilizovat v  kraji nadějné mladé vědce řešící výzkumná témata z  oblastí prioritních pro budoucí rozvoj a konkurenceschopnost České republiky.

 V rámci výzvy „Podpora a stabilizace mladých vědeckých pracovníků Ústeckého kraje“ bylo podpořeno celkem 8 projektů z Přírodovědecké fakulty UJEP (PřF), Fakulty životního prostředí UJEP (FŽP) a Fakulty strojního inženýrství UJEP (FSI). Všechny žadatele spojovalo studium nebo zaměstnání na jedné ze zmíněných fakult, věk do 35 let a práce na výzkumu v jedné z perspektivních oblastí, které jsou považovány za klíčové.

Přeměna našeho kraje z uhelného na kreativní se nestane bez úzké spolupráce Ústeckého kraje
a univerzity. A tato změna nespočívá v dalších tunách betonu a v nových stavbách, nýbrž v investicích do lidí a do zlepšení jejich kvality života. Jsem moc rád, že zmíněná podpora kraje mladým lidem toto pomáhá naplňovat
,“ říká rektor UJEP doc. Martin Balej.

Témata jednotlivých projektů byla velmi pestrá. Silné zastoupení mělo téma využití energetických rostlin pro obnovu kontaminovaných ploch nebo oblastí postižených těžbou hnědého uhlí. Touto problematikou se dlouhodobě zabývá tým složený z výzkumníků FŽP a PřF. Ing. Diana Nebeská a Dr. Karim Al Souki z FŽP se ve své práci zaměřili na vliv pěstování energetické rostliny ozdobnice na půdu kontaminovanou těžkými kovy a možnost následného využití takto „předpřipravené“ půdy pro pěstování dalších zemědělských plodin. Bc. Martin Vaněk a Bc. Michaela Kocholatá z PřF pracovali také s ozdobnicí. Zabývali se ale odolností různých kultivarů ozdobnice proti stresovým faktorům působícím na lokalitách s nekvalitní půdou a „otužováním“ rostlin metodou tzv. primingu (řízená aplikace různých typů stresu) vedoucí k tvorbě odolnějších rostlin.

Své místo si mezi úspěšnými projekty vydobylo i další ze silných témat UJEP, kterým jsou nanomateriály. Dr. Jakub Ederer z FŽP v rámci svého projektu připravil a charakterizoval nové kompozitní magneticky separovatelné nanomateriály, které najdou využití pro odstraňování problematických znečišťujících látek (zejména fosforečnanů) z životního prostředí. Mgr. Zuzana Šanderová z PřF pracuje s nanomateriály z jiného pohledu. Ve své práci testovala toxicitu
a biologickou aktivitu
specifické skupiny nanomateriálů s potenciálem využití pro cílený transport léčiv, tzv. dendrimerů. K testování využívá standardizované testy s embryi ryb danio.

Zbylé dva projekty řešené na UJEP patří do jiných oblastí zájmu. Výzkum Mgr. Michaely Štěbetákové má za cíl zhodnocení potenciálu lodní dopravy v území obcí podél toku Labe v úseku od Ústí nad Labem po Hřensko a reaguje na aktuální záměr výstavby Plavebního stupně Děčín. Poslední z řešitelů, Ing. Josef Ponikelský z FSI, se zaměřil na výzkum bezpečnosti kolaborativních robotů, který je dnes velkým tématem v oblasti robotizace a automatizace.

Podpora z Ústeckého kraje je ze strany univerzity a řešitelů projektů vítaná o to více, že studium
a výzkum mladých vědců byly v posledních dvou letech narušeny opakujícími se komplikacemi spojenými s pandemií covid-19, které vedly například k omezenému přístupu na pracoviště nebo k obtížnější spolupráci se studenty bakalářských a magisterských studijních programů, kteří se vzdělávali především online formou.

„Omezení související s pandemií se rozhodně projevila na délce našeho doktorského studia, které je formou stipendia financováno jen po omezenou dobu. Podpora od kraje mi tak, mimo jiné, pomohla dokončit práci a publikace nezbytné k přípravě disertace a dokončení studia. V tomto ohledu tak projekt určitě naplnil svůj cíl podpory mladých vědců v našem kraji,“ uvedla jako příklad Ing. Nebeská, jedna z řešitelek projektů.