Prodej budovy Na Okraji č. p. 1001

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem oznamuje záměr prodat zbytný nemovitý majetek – objekt Na Okraji č. p. 1001.

Předmět prodeje

 • Budova Na Okraji – pozemek parc. 1669/8 o výměře 313 m2 , druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 1001 – objekt občanské vybavenosti,
 • pozemek parc. č. 1669/9 o výměře 138 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň,
 • pozemek parc. č. 1669/10 o výměře 272 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň,
 • pozemek parc. č. 1669/11 o výměře 60 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň,
 • pozemek parc. č. 1669/12 o výměře 48 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace,
 • pozemek parc. č. 1669/14 o výměře 84 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace,
 • pozemek parc. č. 1669/22 o výměře 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha.

Vše nacházející se v obci Ústí nad Labem, katastrální území Klíše, jak zapsáno na LV č. 1946 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Labem.

Cíl UJEP související s prodejem budovy Na Okraji č. p. 1001
Cílem UJEP je prodat objekt Na Okraji č. p. 1001 kupujícímu, který nemá v úmyslu zřídit v převáděných nemovitostech např. ubytovnu, hernu nebo jiný provoz, který by mohl vytvořit společensky závadové prostředí nebo významným způsobem narušit výkon vlastnických práv vlastníků okolních nemovitostí.

Způsob prodeje
Nabídky budou předloženy v prvním kole hodnotící komisi UJEP k posouzení nabídek, zda splňují požadavky uvedené v čl. V přiloženého oznámení. Po té budou nabídky v druhém kole předloženy do porady vedení UJEP k posouzení souladu záměru využití prodávaných nemovitostí s cílem UJEP.

Majetek bude prodán zájemci, jehož záměr využití prodávaných nemovitostí bude v souladu s cílem UJEP a který zároveň nabídne nejvyšší cenu. V případě rovnosti cen nabídek rozhoduje vyšší nabídková cena nabídnutá v druhém kole a soulad záměru využití prodávaných nemovitostí s cílem UJEP.

Samotný prodej majetku (převod vlastnického práva na nabyvatele) bude realizován (nejpozději do 30 dnů od doručení oznámení o výběru nejvyšší nabídky, po podpisu kupní smlouvy, resp. po uhrazení kupní ceny dle podmínek v kupní smlouvě (Příloha č. 2 – návrh smlouvy kupní). Předání převáděných nemovitostí bude provedeno protokolárně po provedení zápisu vkladu vlastnického práva k převáděným nemovitostem do katastru nemovitostí.

Podmínky prodeje

 • Minimální nabídková kupní cena ve výši 16 000 000,- Kč.
 • Předložení závazného záměru využití prodávaných nemovitostí.
 • Čestné prohlášení kupujícího, jehož obsahem bude ujištění, že nemá v úmyslu zřídit a nezřídí v převáděných nemovitostech např. ubytovnu, hernu nebo jiný provoz, který by mohl vytvořit společensky závadové prostředí nebo významným způsobem narušit výkon vlastnických práv vlastníků okolních nemovitostí.
 • Schválení prodeje Správní radou UJEP.

Náležitosti podaných nabídek

 • Nabídka musí být předložena písemně.
 • Nabídka musí být předložena v uzavřené neprůhledné obálce, zabezpečená ve spojích proti neoprávněné manipulaci a musí být zřetelně označena slovy “PRODEJ Na Okraji č. p.  1001 – NEOTVÍRAT”. Nedodržení tohoto ustanovení bude mít za následek vyřazení nabídky z dalšího hodnocení.
 • Nabídka musí obsahovat:
  • identifikační údaje zájemce: jméno a příjmení fyzické, resp. název a IČ právnické osoby,
  • kontaktní údaje: adresa trvalého pobytu, resp. adresa sídla, telefon a e-mail,
  • nabídkovou cenu v Kč,
  • čestné prohlášení ve smyslu čl. IV. přiloženého oznámení,
  • závazný záměr využití prodávaných nemovitostí.
 • Nabídka musí být podepsána statutárním zástupcem či zástupci zájemce.

Termín pro podání nabídek
Dne 27. 4. 2022 do 13:00 h. Nabídky předložené později nebudou akceptovány.

Místo podání nabídek 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 1
400 96 Ústí nad Labem – podatelna

Kontaktní osoba pro zájemce
Ing. Josef Prokop, vedoucí odd. OHS
Tel.: 601 321 730
E-mail:

Celé znění: Oznámení o záměru prodat zbytný nemovitý majetek – Na Okraji č. p. 1001.