UJEP má svoji zástupkyni v Akademickém sněmu Akademie věd ČR

Ve středu 20. 4. 2022 se uskutečnilo zasedání nejvyššího orgánu Akademie věd ČR – Akademického sněmu AV ČR. Mimo jiné přijalo do svých řad zástupkyni z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, prof. PhDr. Michaelu Hrubou, Ph.D.

Akademický sněm Akademie věd České republiky (AV ČR) je vrcholným orgánem AV ČR, státní organizace sdružující na území České republiky vědecké ústavy zabývající se převážně základním výzkumem. Jedná se o nejvýznamnější neuniverzitní vědeckou instituci v České republice s významným společenským vlivem. Prostřednictvím aktuálně 54 svých pracovišť (52 vědeckých ústavů
a dvou pracovišť zajišťujících infrastrukturu pro výzkum) se podílí na utváření profilu české i mezinárodní vědy, a to nejen vlastním výzkumem, ale i aktivní koncepční činností při formulování vědních politik národních i EU.

Na programu zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 24. 4. 2022 byla zařazena volba části členů Akademického sněmu pro funkční období 2022–2026. V kategorii domácích a zahraničních vědců byla členkou Akademického sněmu AV ČR zvolena prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., z UJEP.

Současná děkanka Filozofické fakulty UJEP prof. Michaela Hrubá k tomu říká: „Filozofická fakulta spolupracuje s AV ČR dlouhodobě, spolupráce je intenzivní zejména s Historických ústavem AV ČR, a to v rámci realizace doktorského studia či přípravy společných projektů. Zvolení do Akademického sněmu AV  ČR nicméně vnímám spíše jako osobní ocenění mé práce, kterou se snažím přispívat nejen k historickému poznání, ale v poslední době velmi intenzivně i k posílení
a odpovídajícímu hodnocení významu i výsledků humanitních oborů obecně
.“

Z pozice členky Sněmu se hodlá prof. Hrubá angažovat zejména v oblasti hodnocení a podpory tzv. třetí vědní oblasti v rámci AV ČR, tedy ústavů zaměřených na výzkum ve společenských a humanitních vědách, podporovat hodlá též spolupráci pracovišť AV ČR s vysokými školami.