Nová budova fakulty zdravotnických studií

Nová budova fakulty zdravotnických studií je příkladem profesionálního propojení teorie s praxí

Dva roky buduje Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v areálu ústecké Masarykovy nemocnice nové sídlo pro svoji fakultu zdravotnických studií. Unikátní propojení pracovníků nemocnice se studenty a pedagogy fakulty je realizováno doslova suchou nohou, přes spojovací chodbu.

V červnu roku 2020 UJEP zahájila výstavbu nového sídla zdravotnické fakulty přímo v centru areálu Masarykovy nemocnice. Po dvou letech a dvou měsících rozsáhlý nemocniční areál na Bukově zdobí supermoderní stavba, která bude od nového akademického roku vzdělávat studenty zdravotnických oborů UJEP na té nejvyšší úrovni.

Ústecké univerzitě umožnily realizovat vizi zdravotnické fakulty přímo v areálu nemocničního komplexu finance EU a státního rozpočtu ČR, a to prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), v tomto případě konkrétně z výzvy pro strukturálně postižené regiony v rámci naplňování Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, známého pod zkratkou RE:START. „Otevřela se nám možnost vytvořit ideální model, kdy je budoucí zdravotnický personál vysokoškolsky vzděláván přímo v nemocnici. Přináší to značnou řadu benefitů nejen v oblasti vzdělávání, ale také hospodaření s financemi. Této příležitosti jsme se chytli a už ji nepustili,“ vzpomíná rektor doc. Martin Balej.

Vměstnat celý objekt fakulty o půdorysu 2 054 m2 do tak již poměrně zastavěného areálu na Bukově nebylo nijak snadné, avšak projektant stavby, Chválek Ateliér s. r. o., využil tamních prostorových možností maximálně.

Architektonické řešení vychází z jednoduchého kvádrového objemu na výrazně obdélníkovém půdorysu zastřešeném plochou střechou a navazuje na stávající výstavbu v areálu Masarykovy nemocnice jak půdorysem, tak výškově,“ říká kvestor UJEP Ing. Leoš Nergl.

Fakulta má pět podlaží, z toho jedno částečně podzemní a 4 nadzemní. Horní dvě podlaží ustupují tak, aby bylo docíleno zmíněné výškové návaznosti na sousední objekty (z jedné strany lůžkové oddělení pavilonu A, z druhé strany pavilon D).

I exteriér budovy přináší do stále se rozvíjejícího nemocničního areálu další moderní a svěží urbanistický prvek. Pro venkovní úpravu byl zvolen kontrast mezi jednoduchou omítkou ve světlém barevném odstínu (odstín světle šedé/bílé) a kovovým barevným obkladem na vystupujících hmotách objektu v odstínu světle zelené v matném provedení. Výrazným prvkem jsou také pevné nadokenní slunolamy chránící okna učeben a kanceláří na jihozápadní fasádě před slunečním svitem.

Fakulta zdravotnických studií je v současné době nejdynamičtěji se rozvíjející fakultou UJEP. „Úspěšné akreditace nových studijních programů v posledních sedmi letech se odrazily v enormním nárůstu počtu našich studujících. Od nového akademického roku budeme vzdělávat na 1 100 studentů,“ konkretizuje děkan FZS UJEP doc. Zdeněk Havel.

Současné prostorové uspořádání fakulty v tzv. „Zelené škole“ v ulici Velká Hradební je 3 900 m² a pro potřeby i rozvoj fakulty již není vyhovující. Nová budova v areálu nemocnice poskytuje 6 440 m2, navíc je zde velká multifunkční přednášková aula s kapacitou 326 míst a 7 sedadel pro zdravotně hendikepované, středně velký přednáškový sál se 151 sedadly (+ 5 ZTP) a malý sál pro 72 posluchačů a 3 studenty ZTP.

Vzhledem k tomu, že většina našich studentů realizuje převážnou část své praktické výuky právě na pracovištích Masarykovy nemocnice a tamní lékaři i vrchní sestry zároveň na naší fakultě přednášejí, považuji za obrovskou výhodu propojení nového objektu přímo s nemocnicí jednoduše spojovací chodbou. Odstranění oboustranného dojíždění z Bukova do centra Ústí nad Labem si již dopředu pochvalujeme všichni,“ doplňuje děkan doc. Havel.

Nová budova fakulty zdravotnických studií je kompletně bezbariérová. Hlavní vstup je řešen přes spojovací plato začínající u hlavního vchodu do nemocničního Atria, se kterým je zároveň přímo propojen krytou chodbou (spojovacím krčkem).

Větší prostor a propojení s Masarykovou nemocnicí nejsou jediné benefity nového sídla FZS UJEP. Supermoderní budova je vybavena novými výukovými místnostmi na světově srovnatelné úrovni. „Kromě krásných nových učeben, laboratoří a seminárních místností máme nyní k dispozici např. i dvě simulační centra, ve kterých mohou studenti, odděleni skleněnou stěnou, sledovat různé druhy vyšetření a zacházení s pacientem a přitom se vzájemně neruší. Samozřejmostí jsou také sdílené video přenosy výuky do vzdálených místností,“ hodnotí vysokou kvalitu vybavenosti fakulty její děkan.

V suterénu fakulty byla také vytvořena garáž pro mobilní simulační centrum neboli pro plně vybavený sanitní vůz, v němž se budou připravovat studenti nedávno otevřeného studijního programu Zdravotnické záchranářství.

Úzké propojení ústecké zdravotnické fakulty s Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem a jejich dlouholetá vynikající spolupráce v mnoha směrech se tímto počinem ještě více utuží. „Fakulta společně s Masarykovou nemocnicí provozuje již nyní celkem 12 společných klinik a 1 ústav, řada vysoce erudovaných lékařů, primářů oddělení, přednostů klinik i zkušených zdravotních sester vyučuje na FZS a podílí se také na vědecké a výzkumné činnosti,“ vyzdvihuje dobrou spolupráci UJEP a Krajské zdravotní, a. s., rektor Balej.

Slavnostní otevření nového sídla FZS UJEP v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem proběhne dne 22. 9. 2022 formou oficiálního přestřižení pásky v 10:00 h před novou budovou a následného slavnostního zasedání Vědecké rady FZS UJEP, při příležitosti nejen otevření nového sídla fakulty, ale zároveň i jako oslava 10. výročí založení fakulty, od 11:00 h ve velké aule FZS. Bude se jednat o historicky první akademicko-společenskou akci, která zde proběhne.

Základní údaje v kostce
Adresa: Fakulta zdravotnických studií UJEP, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Krajská zdravotní, a. s., Sociální péče 3652/13, 400 11 Ústí n. L.
Termín výstavby: 6/2020 až 8/2022
Zhotovitel stavby: Sdružení Metrostav, a. s., a OHL ŽS, a. s.
Celková cena díla: 436 419 507,66 Kč vč. DPH + 39 mil. Kč na vybavení (včetně víceprací)
Projektová dokumentace: Chválek Ateliér s. r. o.

Projekt U21 – VÝSTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR PRO ZDRAVOTNICKÉ A TECHNICKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010209, je spolufinancován Evropskou unií.