Nová osobnost v čele filozofické fakulty

Akademický senát Filozofické fakulty UJEP (AS FF UJEP) zvolil dne 21. 6. 2023 do čela ústecké filozofické fakulty doc. PhDr. Václava Dršku, Ph.D. Po osmi letech bude stát ve vedení fakulty nová tvář.

Filozofickou fakultu UJEP (FF) vede posledních 8 let prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. Vzhledem k tomu, že v čele fakulty může stanout tatáž osoba pouze dvě po sobě jdoucí čtyřleté období, změna ve vedení byla očekávána.

AS FF UJEP dne 21. 6. 2023 potvrdil přání akademické obce reprezentované navrhovateli a navrhovatelkami a zvolil doc. PhDr. Václava Dršku, Ph.D., od 1. 9. 2023 do vedení fakulty.

Doc. Václav Drška spojil svůj profesní život s ústeckou univerzitou v roce 1998, v té době již ale přednášel na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde vyučuje dodnes a je zde členem oborové rady. Docent v oboru středověkých dějin aktuálně na FF UJEP zastává pozici proděkana pro doktorské studium, kmenově přísluší ke Katedře historie FF UJEP. Zároveň je členem Vědecké rady UJEP.

Rozhodnutí AS FF UJEP, doufám, odráží většinové mínění fakulty a poskytuje poměrně výrazný mandát. Jde o výzvu pro nelehké časy, ale současně o poctu, které si vážím, a příležitost pro službu prostředí, jež mám osobně velmi rád. Děkuji rovněž dosavadnímu vedení fakulty za odvedenou práci,“ říká doc. Drška.

Nového děkana jmenuje do vedení FF rektor UJEP, doc. Jaroslav Koutský: „Filozofická fakulta je neodmyslitelnou součástí UJEP. Od jejího založení stojí v jejím čele opakovaně silná osobnost v podobě prof. Michaely Hrubé. Její úsilí nejen pro zajištění rozvoje fakulty, ale i udržení financování společenskovědních a humanitních oborů v ČR, je výjimečné. Výsledek volby nového děkana na FF považuji za velmi dobré řešení, z pohledu fakulty i univerzity. Přeji novému panu děkanovi, Václavu Drškovi, dostatek energie, silné partnery ve vedení a houževnatost pokračovat v nastavené cestě dál, stejně tak i dostatek rozhodnosti k objevování nových příležitostí. 

Více o zvolení doc. PhDr. Václava Dršky, Ph.D.