Na kávu s vědcem z FZS

Migra­ce, setká­ní kul­tur a my, Poro­dy a tra­di­ce, Soci­o­kul­tur­ní han­di­cap a péče o cizin­ce – Zají­ma­vé? Urči­tě.

Přijď­te 6. 12. 2016 od 17:00 h  pose­dět u dob­ré kávy s Mgr. Iva­nou Lam­ko­vou, Ph.D., a Mgr. Lud­mi­lou Lamplo­to­vou, RN, z fakul­ty zdra­vot­nic­kých stu­dií do Café­IN v OC Forum.

V rám­ci tra­dič­ní akce Na kávu s věd­cem (ten­to­krát netra­dič­ně v úte­rý) bude samo­zřej­mě mož­né pro­brat i dal­ší téma­ta. Těší­me se na vás.

Pro­gram akce