Ústecký dětský sbor UJEP koncertoval ve Španělsku

Cílem zájez­du bylo důstoj­ně repre­zen­to­vat ústec­ký regi­on, ústec­kou uni­ver­zi­tu, ale také poznat míst­ní kraj, tam­ní zvyk­los­ti a zpro­střed­ko­vat dětem zážit­ky ze spo­leč­ně pro­ži­tých chvil na pře­krás­ných mís­tech,“ říká Mar­ti­na Zema­no­vá.

Hned úvod­ní kon­cert tur­né se konal v nád­her­ném pro­stře­dí zná­mé­ho pout­ní­ho mís­ta – kláš­te­ra Mont­serrat. Neo­pa­ko­va­tel­ná atmo­sfé­ra kláš­te­ra i jeho jedi­neč­ná akus­ti­ka dotvo­ři­ly pěvec­ké výko­ny dět­ské­ho sbo­ru v doko­na­lý záži­tek pro vystu­pu­jí­cí i divá­ky.

V hle­diš­ti sedě­lo více jak 800 turis­tů a míst­ních oby­va­tel, kte­ří si při­šli poslech­nout nejen náš sbor, ale také míst­ní kláš­ter­ní chla­pec­ký sbor Esco­la­nia de Mont­serrat, kte­rý zde má dlou­ho­le­tou tra­di­ci. Po skon­če­ní kon­cer­tu nám divá­ci ješ­tě nad­še­ně tles­ka­li na nádvo­ří a pózo­va­li jsme pro foto­gra­fy,“ vyprá­ví o úspě­chu kon­cer­tu Mar­ti­na Zema­no­vá.

Dal­ší pěvec­ký záži­tek čekal na malé zpě­vá­ky hned násle­du­jí­cí den. Měli mož­nost kon­cer­to­vat pří­mo v kryp­tě Sagra­da Fami­lia v Bar­ce­lo­ně. V mís­tě, kam se jen tak někdo nedo­sta­ne, vystou­pil sbor z ústec­ké uni­ver­zi­ty v rám­ci spo­leč­né­ho kon­cer­tu s míst­ním mlá­dež­nic­kým sbo­rem Art – gen­tum Vocal Ensem­ble Cata­lunya a sbo­rem Cor Poli­fo­nic Sagra­da Fami­lia Cata­lunya.

Měli jsme pří­le­ži­tost si tuto skvost­nou stav­bu nejen pro­hléd­nout, ale také zde kon­cer­to­vat. Atmo­sfé­ra, kte­rou nám při­pra­vi­li návštěv­ní­ci kon­cer­tu, byla neo­pa­ko­va­tel­ná. Spo­leč­ně jsme zaži­li stan­ding ovati­on a posled­ní špa­něl­skou píseň s námi zpí­va­li úpl­ně všich­ni,“ popi­su­je Petr Zeman.

Kon­cer­to­vá­ní ve Špa­něl­sku sbor zakon­čil v Chrá­mu Sagra­do Cora­zon de Jesus na kra­ji Bar­ce­lo­ny, kde zazpí­val jak pro turis­ty, tak i pro kli­en­ty tam­ní léčeb­ny pro seni­o­ry. Jejich doje­tí a radost z kon­cer­tu byla pro děti odmě­nou.

V rám­ci pozná­va­cí čás­ti tur­né sbor navští­vil Bar­ce­lo­nu i Giro­nu a děti se sezná­mi­ly s his­to­rií i zají­ma­vost­mi těch­to měst. Děti spo­lu se sbor­mis­t­ry a vedou­cí­mi měli mož­nost poznat část pro­vin­cie Bar­ce­lo­na, kde zaži­li spous­tu krás­ných chvil při kon­cer­to­vá­ní, pobý­va­li u moře na plá­ži a zís­ka­li nové přá­te­le.

Děti se obo­ha­ti­ly o zážit­ky, kte­ré jim nikdo nevez­me. Noví přá­te­lé, utu­že­ní vzá­jem­ných vzta­hů ve sbo­ru – to vše při­ná­ší kon­cert­ní zájezdy do zahra­ni­čí. Jsem vděč­ná za finanč­ní pomoc, kte­rá nám umož­ni­la tuto ces­tu zre­a­li­zo­vat, i za pomoc všech spo­lu­pra­cov­ní­ků a přá­tel, kte­ří tur­né pro­fe­si­o­nál­ně zajis­ti­li,“ shr­nu­je úspěš­nou ces­tu sbor­mis­try­ně Mar­ti­na.

Kon­cert­ní tur­né se usku­teč­ni­lo za finanč­ní­ho při­spě­ní Ústec­ké­ho kra­je a sta­tu­tár­ní­ho měs­ta Ústí nad Labem.